Така наречената „СТОЙНОСТ” - част 2 в брой 11

Така наречената „СТОЙНОСТ” - част 2
Категория: Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ”

Така наречената „СТОЙНОСТ” част 1

Изразите, използвани без определение от двамата автори върху паричния стандарт, които цитирахме в началото, в разговорния език в известна степен имат следното значение: Златото има „свойство”, така наречената стойност. Това „свойство”, подобно на теглото на златото, е присъщо на неговото вещество: стойност като субстанция (Щофверт). Това „свойство”, подобно на теглото и химическия афинитет, е неразделно от златото: „присъща стойност”, и е непроменимо, неразрушимо: „постоянство на стойността”. Точно както златото не може да бъде мислено без тегло, нито може да бъде замислено без стойност, теглото и стойността са просто белези на веществото. Един килограм злато е един килограм стойност: стойността на веществото се равнява на веществото, съдържащо стойност.

Присъствието на стойност може да се демонстрира с кантар: напълно остойностено. Все още не е установено дали има и други процеси за откриване на стойността. Лакмусовата хартия изглежда е нечувствителна към стойността, а магнитната стрелка не се отклонява от нея; тя устоява и на най-високата позната температура. Наистина, нашето знание за стойността още е малко мършаво, знаем само, че тя съществува. Това е нещастие, имайки предвид „фундаменталната важност” на стойността за науката и живота. Обаче са открити нови възможности от откритието на д-р Хелферих, че в някои „вещества, съдържащи стойност” (Вертщофе) стойността не винаги е пропорционална на веществото. Субстанцията, съдържаща стойност, е по-голяма или по-малка от стойността на субстанцията. Той е открил, че стойността на сребърните пари се равнява на два пъти стойността на среброто за изработването им. Така сребърните пари съдържат стойност в двойна концентрация и затова имаме екстракт от стойност. Това важно откритие дава съвсем нов възглед върху природата на стойността. То показва, че стойността може да бъде извлечена, концентрирана, както беше, отделена от веществото. Затова можем да се надяваме, че на някаква бъдеща дата науката ще бъде способна да произведе химически чиста стойност. Но тук отново имаме противоречие. По околен път ние сме до теорията за стандарта на книжните пари. Но тази теория се основава единствено на цената и не се доказва до теорията за стойността.

Тогава стойността е фантазия*1 и това обяснява произнесеното от Цукеркандл: „В теорията за стойността почти всичко е спокойно в етапа на противоречието, започвайки от използуваната терминология”*2. А Бьом-Баверк: „Въпреки безбройните усилия, теорията за стойността е била и е една от най-тъмните, най-обърканите и противоречиви части на науката”.

Фантазиите са евтини. Изпитвайки самите себе си, те могат да създадат затворена система и това да изглежда приемливо за нашето схващане. Подобно на чудеса, те са над природата и растат и виреят в човешкия мозък. Обаче, пренесени в действителността, те изведнъж влизат в стълкновение с фактите. Фантазиите нямат място в действителния свят; те изчезват като дим. Нищо не е по-реално от икономическия живот, бил той на общността или на индивида. Материя и енергия - нещо, несвързано с тях, не може да бъде нищо повече от евтин продукт на въображението. Такава е стойността. Наука, водеща началото си от илюзия, може да породи само илюзия и е обречена на стерилност.Другаде науката кара практиката да процъфтява, другаде науката е полярната звезда на практиката; но даже днес практическият икономически живот е оставен на собствените си средства. Тук науката е неразчленена, тъй като, започвайки с използваната терминология, почти всичко е още в етап на спор. Науката, основаваща се на доктрините за стойността, още не притежава теория за лихвата, теория за надниците, теория за икономическата рента, теория за кризите и теория за парите, въпреки че опити за създаването им не са липсвали. Тя е неспособна да даде научно обяснение на най-простите ежедневни събития, не може да предвиди икономическите събития, нито да предвиди икономическия ефект от коя да е законна мярка (такава например като възможността за премахване на бремето от житното мито и поземления данък).

Нито търговците, нито спекулантите, нито банкерите, нито работодателите, нито журналистите, нито заместниците, нито държавниците могат да си помогнат с тази наука като оръжие или щит. От теоретични съображения не се ръководят нито немското търговско начинание, нито даже Райхсбанката. В парламента науката, която взема стойността като своя основа, минава незабелязана и дори никоя от теориите не може да се гордее, че е повлияла на законодателството. Характеристика на тази наука е пълното й безплодие.

 

*1 В търговията думата стойност означава оценка на цената, която може да бъде получена за продукта. Стойността на продукта е вероятната му цена при състоянието на пазара. В този смисъл размяната зависи от "стойността". От продажната цена по-късно проличава дали оценката е била коректна

*2 Тъй като материята е от „фундаментално значение”, би било добре Цукеркандл да ни е осведомил какво е възнамерявал да изрази с думата „почти”. Дали в теорията за стойността непротиворечива материя е само използваната азбука?(Следва)

Превод от английски:
Георги Е. Андреев

Статията е прочетена 718 пъти
Назад към брой 11Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024