Опитът да бъде заменена кирилицата с латиница - част 16 в брой 105

Опитът да бъде заменена кирилицата с латиница - част 16
Категория: История

Езикът и писмеността като обект и средство за психотронно въздействие

Невежество, престъпно съглашателство и продажност подпомагат противниците на българския дух

продължение от брой 104

Премахването му от програмите и необръщането на внимание върху тези въпроси доведе до появата на грозни и накъсани почерци – признак за несвързаност на мисълта и разединения в дълбоко психологически и личностен план. Но това е и целта.)

Казаното може да бъде формулирано и по друг начин в двата аспекта на външна (звуково–речева) и вътрешна (мисловна) изява. В книгата на Нина Ничева “Нови светове” (стр. 160) четем: “Посветените от векове имат познание за силата на звука – вибрация с определена честота на трептене и с интензивност, която може да гради, но и да руши, ако не се контролира силата и продължителността.” И по-нататък: “В мълчанието е скрита силата на непроизнесените звуци. Умело използваното мълчание е мощна енергия, която може да гради, но и да разчиства пътя на новото, когато старото трябва да напусне сцената на еволюцията.” Тогава можем да разсъждаваме както за Йерихонските тръби, така и какво е правил Константин-Кирил Философ, приемайки иночество и давайки обет за мълчание през последните си дни в Рим.

Но докато телепатичният обмен е с неограничени възможности, то езиковият обмен е несъвършен. Различните езици са “конструирани” различно и това допълнително изкривява информационния поток. Думите, които откриваме в речниците, само привидно имат едно и също значение (да не говорим за словосъчетанията и идиоматичните изрази) и затова се говори за “преводаческо изкуство”; защото колкото и преводачи да се трудят над един и същи текст, толкова различни преводи се получават. И въздействието на думите в различните езици е различно. Ние не осъзнаваме, че в тях е закодирано невероятно количество информация, и то на множество преплитащи се нива. А както е известно, колкото по-сложна е една система, толкова по-податлива е тя на повреди и грешки. Затова езиковият обмен е много лесен за разстройване, докато за манипулирането му към предварително желани резултати (да речем в сферата на рекламата или политиката) е необходима огромна изследователска работа.

Ето един пример за това, как постиженията на науката се използват срещу човечеството, при което случаят с упражнявания върху нас и другите “кирилски” народи натиск за смяна азбуката ще се яви само като част от далеч по-голям “лабораторен опит”.

Редица изследвания са показали, че съществува така наречената обратна реч. Тя е скрита форма на явната реч и се развива преди нея. Децата говорят вътрешно и наобратно преди да заговорят външно. Когато се прояви и външната реч, двата модела се обединяват в един, формирайки комуникационен процес на две нива. Тази обратна реч може да се чуе, ако се запише човешки говор и се прослуша отзад напред. На всеки пет до петнадесет секунди се чуват фрази, обикновено абсолютно правилни граматически. Те са много бързи и често се крият във високите тонове на речта. Двата модела на езика протичат едновременно, като явната реч се формира в лявата половина на мозъка, а обратната реч – в дясната. (Паралел може да се направи с обратния образ, който очната леща предава на очния нерв, поради което на мозъка се налага извършването на “логическа ротация”. Затова бебетата, докато си изработят “правилно виждане”, гледат наопаки; Р.П.) Обратният език е гласът на истината и допълва по изключителен начин външната реч. Ако някой лъже “наяве”, напълно възможно е да изговаря истината наобратно по схемата на скрития говор. Така обратната реч може да илюстрира подсъзнателното, да разкрива моделите на поведение и реагиране, както и скритата памет, скритите опитности и физиологичното състояние на тялото. Освен това, тази реч изразява духовното ни състояние и връзката с Бога. Нейните метафори “картографират” ума и посочват точните причини за поведението. (Виж статията “Другите думи” от Никита Стейн в списание “Свръхестественото”, бр. 4 от 2000 г.)

Причините за това вероятно се крият в изменението на функциите на двете мозъчни полукълба, които функционират подобно на другите двойни органи – ръцете, краката, очите и пр. Знаем, че единият от всяка двойка е “водещ”. От своя страна тези промени със сигурност са следствие от смяната на магнитните полюси на Земята и други условия с биполярен характер; естествено с отражения в продължение на хилядолетия. Във всеки случай исторически могат да бъдат проследени смени на писането отдясно наляво с писане отляво надясно, съответно от лявата с дясната ръка, съпроводено с огледално или частично обръщане на буквите. Успоредно с това, по време на прехода се е извършвала и трансформация на думите, и те са имали смисъл, четени и в двете посоки. Известен е също и “междинен” начин на писане преди V в.пр.н.е., наречен “бустрофедон” (от гръцки, буквално “както воловете орат браздите”; използва се и терминът “змиеобразен”), при който единият ред започва отляво надясно, следващият отдясно наляво и т.н. Естествено е отражения от тези явления да се наблюдават и в днешните езици, съответно в намалена степен и с избледняващо с течение на времето осъзнаване. Изключително интересни констатации в тази насока прави Йордан Табов в книгата си “Падането на Стара България”. Също и Павлина Тодорова в доклад пред конференция във Варна на 20/21.10.2001 г. За отбелязване е, че в българския език се срещат невероятно много думи с обратен прочит и изследвания в тази насока биха дали допълнителни доказателства за неговата древност.

Но ето, че вече поне от 40 години насам и това откритие е заложено в основата на една от многото психологически техники за манипулация, описани в публицистичния сборник по материали от чуждестранния печат “Новият световен ред под знака на 666” (съставител Георги Георгиев; стр. 217 и 218). В тази книга обширно се анализират целите, действията и методите на тайни общества от свръхбогати хора, наричащи себе си Илюминати (т.е. “Просветлени”), за налагане на световно господство, несъобразено с принципите на човечността. Тези методи, според техните собствени документи (“Протоколи на Ционските мъдреци” и “Нов Завет на Сатана” – стр. 71–76), включват и “последователна обработка на словото – устно и писмено, а също така и специално разработени форми за измама... Способността да се мисли самостоятелно трябва да бъде ликвидирана чрез внедряване и преподаване на готови възгледи”. Така хората трябва да бъдат накарани да се подчиняват на волята на Илюминатите.

(Продължава в следващия брой)

Статията е прочетена 595 пъти
Назад към брой 105Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024