ПРОЕКТЪТ „Правосъдие – приятел на детето” -концепция за държавна политика в брой 83

ПРОЕКТЪТ „Правосъдие – приятел на детето” -концепция за държавна политика
Категория: Сърцето, душата

Проектът „Правосъдие – приятел на детето” събра на работна среща в районен съд гр.Бургас съдии, адвокати, специалисти от центъра за превенция, центъра за обществена подкрепа и социалните служби. Проектът е на ОАК фондация и е съфинансиран от Щвейцария. В него са разработени насоки за правосъдието, свързани със спазване правата на детето във връзка със съдопроизводства по брачни дела, дела по закона за защита от домашно насилие и закона за закрила на детето.Целта на проекта е да се създадат  и разработят стандарти, гарантиращи правосъдие по правата на детето.

За основа на програмата е взаимстван  добрия опит от Англия – каза Събина Събева – изпълнителен директор на фондация ОАК, а ръководителят на проекта Миглена Балджиева представи основните компоненти:

 • Предоставяне на базисно и специализирано мултидисциплинарно обучение на съдии и социални работници
 • Разработване на програми за обучение на съдии и социални работници
 •  Адаптиране на съдебни зали
 • Специализация на съдии – преминаване на модули за обучение
 • Предоставяне на интегрирани услуги, подкрепящи детето и неговото семейство преди, по време на съдебното производство и след това
 • Разработване на специализирани програми за извършителите на домашно насилие.
 • Изработване и предоставяне на информационни материали за деца и родители
 • Районен съд – Бургас, Районен съд – Велико Търново и Районен съд – Златоград са избрани за съдилища-модели, в които ще се прилага програмата. Наред с тях ще се осъществява мониторинг на още 12 сателитни съдилища.

С пътуващи семинари организаторите се надяват да постигнат задачите, заложени в програмата, а именно:

 • Повишаване на информираността – чрез срещи, конференции, обучение
 • Работа с университети – разработване на програма за обучение на студентите по право по посочените проблеми и др.

Проблемите, които се откроиха на работната среща в Бургас, са следните:

 • Законово не е изяснен статута на социалния работник и съдът се затруднява като какъв да го ситуира в процеса /страна или специалист/
 • В социалните служби няма психолози, кадрите не са обучени, нямат курсове, не са квалифицирани за участие в съдебни производства, а съдът има нужда от компетентното им мнение
 • Малобройността на социалните работници създава затруднения на съда по дела, в които се изисква участието им – 14 човека в Бургас работят по 1000 случая
 • В отделите за закрила на детето липсват програми и насочват към Центровете за обществена подкрепа
 • Центровете за обществена подкрепа не са предоставили на съда услугите, които предлагат
 • Проблемна област е изслушването на детето – няма правила и стандарти по изслушване на дете, липсва практика, има нужда от специална подготовка на съда по изслушването на детето
 • Липсват специализирани програми за извършители на домашно насилие и превенция на децата , интересите и правата на децата не са защитени
 • Липсват информационни програми за родители в развод, за  родители, зависими от алкохол и наркотици, възстановителни програми след развод и т.н.
Статията е прочетена 394 пъти
Назад към брой 83Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024