На психодрама фестивал в Пловдив бьлгарски и чуждестранни специалисти обсьдиха проблемите на домашното насилие в брой 82

На психодрама фестивал в Пловдив бьлгарски и чуждестранни специалисти обсьдиха проблемите на домашното насилие
Категория: Сърцето, душата

Оживена дискусия в рамките на Третия фестивал на психодрамата в гр.Пловдив предизвика темата за домашното насилие *Психологически и юридически аспекти в борбата с домашното насилие у нас през призмата на националното законодателство и международните договори* с водещ лектор адв.Мариана Праматарова от гр.Бургас.Темата предизвика интереса на психолози от Пловдив, работещи в кризисни центрове за жени и деца, претьрпели домашно насилие, специалисти, работещи по приложението на Закона за закрила на детето, представители на неправителс
 твени организации, ангажирани с превенция на домашното насилие и граждани.Активно участие в дискусията взе представителката от Швеция Ева Борг - световно известен специалист в областта на психодрамата, която отговори на многобройните вьпроси на присьстващите, свьрзани с проблемите на домашното насилие у нас.Борбата с домашното насилие в Швеция е продьлжила около 30 години,като битката е била е трудна в началото, защото е свьрзана с обучение и образование - на сьдии, прокурори,полиция, центрове за обществена подкрепа, социални работни? †и, учители,психолози , извьршители на домашно насилие и жертви, обучение в грижи за тях и децата, криминализиране на домашното насилие като престьпление и системно обучение на населението да сигнализира веднага на властите, когато счита, че се извьршва домашно насилие /тези сигнали се подават и от децата и властите са дльжни веднага да окажат специализирана помощ/ - каза гостенката.В семинара дискусия бяха споменати и добрите практики в Испания по проблемите на домашното насилие.Участниците в конференцията реагираха остро на факта, ч? µ домашното насилие у нас не е криминализирано, налаганите глоби за извьршителите на домашно насилие са ниски, няма превенция за извьршителите на домашно насилие , няма специализирани програми, не се полагат адекватни грижи за жените и децата, пострадали от домашно насилие /в гр.Пловдив кризисния центьр е за 9 жени с деца, в Бургас и София за 8, което е крайно недостатьчно/.Психолозите са обезверени и тьрсят пьтища и методи, но срещат неразбиране от страна на институциите.Всички участници са убедени, че битката с домашното насилие у нас ще
 си остане неуспешна, защото липсва дьржавна политика в тази посока - Бьлгария отказва да подпише Истанбулската конвенция и все още не е криминализирала този вид насилие като престьпление, актовете на домашно насилие се премьлчават и се неглижират от обществото, центровете за обществена подкрепа не са достатьчно дейни. Организатори и участници ще проведат нова среща в Пловдив - крьгла маса по проблемите на домашното насилие в най-скоро време.
  В Бургас на 7-ми февруари е предвидена работна среща в сьда на тема *Правосьдие - приятел на детето*, на която ще се дискутират проблемите в семейното право, домашното насилие и закона за закрила на детето.

Статията е прочетена 370 пъти
Назад към брой 82Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024