Съхраняваме уникалния български район Странджа с еврофинансиране в брой 74

Съхраняваме уникалния български район Странджа с еврофинансиране
Категория: Екология, здраве

Започва същественото изпълнение на проекта „Устойчиво управление и устройство на ПП Странджа”

Започва най-важната част от изпълнението на проекта „Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа”, финансиран по Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.». Проектът е с продължителност 2.5 години и ще приключи в края на 2014 г. Работата по него е започнала преди година – време, през което са извършени необходимите проучвания и проектиране на всяка от планираните дейности. Това обяви на пресконференция инж. Стефан Златаров, директор на Дирекция  Природен парк „Странджа”. Той представи пред журналистите и част от екипа, работещ по проекта - Мария Патронова - координатор, Милен Рашков - експерт консервационни дейности и  Катя Димитрова – финансист.

„Водени от грижата да съхраним най-уникалния район на България, ние си поставихме амбициозната цел за кратко време да разрешим някои от наболелите проблеми, натрупвани десетки години. Съвсем до скоро почти цялата територия на Странджа беше гранична зона. При създаването си дирекцията на природния парк не завари никаква готова туристическа инфраструктура, не са били полагани и достатъчно  грижи за запазване на биологичното разнообразие в планината. Почти всичко, което  е направено в тази връзка на територията на парка, е изградено през последните 17 години. Наша е отговорността по опазване и възстановяване на уникалната природа, имаме и отговорности към  културно-историческото наследство на Странджа. Това богато природно и културно наследство трябва да стане   достъпно за хората, като изградим посетителска инфраструктура  по най-високи европейски стандарти, чрез която да повишим интереса към природосъобразния туризъм и да помогнем за икономическото съживяване на обезлюдяващите се селища в Странджа. За реализацията на всичко това в помощ идва Оперативна програма „Околно среда”, каза инж. Златаров.

Проектът „Устойчиво управление и устройство на ПП Странджа” е на обща стойност 7 821 000 лв. 6 647 850 лв. от тях са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, 1 173 150 лв. са съфинансиране от държавния бюджет.

От мултимедийната презентация, подготвена от мениджърите на проекта, стана ясно, че в рамките на 2.5 години трябва да бъдат изпълнени общо 52 дейности, разпределени в четири направления:: мерки по опазване на местообитания и видове, подобряване на посетителската инфраструктура, образователни програми и интерпретация на културно и историческо наследство, подобряване и оптимизиране управлението на защитената територия. Част от тях са  вече реализирани. Премаркирани са най-посещаваните туристически маршрути с обща дължина 150 км. Странджа вече има и свой собствен стандарт за паркова инфрастуктура – всички съоръжения за отдих /беседки, огнища, маси, пейки и др./ ще имат еднаква визия.  Готов е идейният проект за разширение на разсадника край местността Качул, в който ще бъдат създадени условия за съхраняване на изчезващите растителни видове. Доставено е специализирано оборудване за опазване популацията на водните костенурки и целевите видове хищници.

В ход е изпълнението на други  дейности. Създават се общо 10 нови туристически маршрута. Работи се по създаването на маршрут „В царството на зелениката” край с. Кондолово, където посетителите ще могат да видят най-атрактивната част от странджанската гора. Разработват  се и концепции за допълване на  експозицията в ИПЦ Малко Търново и за изграждане на образователна зала и библиотека в централния офис на ДПП „Странджа”. По закона за обществените поръчки научни екипи са ангажирани с  изготвянето на оценка и набелязване на мерки за опазване и възстановяване на редките видове и  местообитания. В Странджа те са десетки. Със своите над 120 хабитата ПП «Странджа»  е начело сред защитените европейски територии. Не случайно паркът е единствената българска територия, включена сред петте приоритетни за опазване територии в Югоизточна Европа. Ето защо голяма част от дейностите по проекта предвиждат създаване на възможности за възстановяване на местообитанията на редките растителни и животински видове.

Особен акцент сред планираните дейности се поставя на изготвянето на специализирани образователни програми. С тях може да се обвърже и намерението в бившето училище на с. Заберново да бъде изграден обучителен център, за което проектът все още чака разрешение. Очаква се и одобрение за изграждането на туристически информационен център в Ахтопол - в сградата на бившето кметство. Той ще бъде част от планираната обща туристическа инфраструктура, която включва създаване на информационни точки в 18 населени места, изграждане на наблюдателни кули и заслони, маркиране на нови маршрути, възстановяване на мостове и чешми, монтиране на паркова мебел и др.  С общи усилия ще бъдат формулирани критерии за сертифициране на уникални странджански продукти - манов мед и др.

В рамките на проекта се разработват и  варианти за оптимизиране и повишаване качеството на управление на защитената територия. Особенно много се залага на сформирането на Консултативен съвет с участието на всички заинтересовани институции – общини, образователни и научни структури и др. В Дирекцията на  природния парк считат,  че чрез него ще бъдат изгладени години натрупвани разногласия.  В Съвета ще  бъдат дискутирани  и търсени решения на  основни за местното население проблеми. Така проектът ще изпълни основната си цел и ще окаже благотворно влияние върху целия регион – ще съхрани уникалната природа и биоразнообразиоето в парка,  ще създаде трайни критерии в младото поколение за любов към природата и  необходимостта от опазването й.

 

Проектът „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект reg. DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/ 11/3/3.2/06/27. Дейността му включва разпространение на информация и осигуряване на публичност сред обществеността, съобразно задължителните изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПОС.

 

Комуникационна група
Имидж Едвъртайзинг

Подготви за печат
Мариана ПРАМАТАРОВА

Статията е прочетена 373 пъти
Назад към брой 74Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024