УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ в брой 68

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ
Категория: Сърцето, душата

Като правите тези упражнения, умът ви трябва да се концентрира в пръстите. На пръв поглед това ще ви се види детинско упражнение, но в дадения случай, когато концентрирате ума си, ще видите, че то има добри резултати. Всеки един пръст е свързан с известни течения. За пример, вие искате да образувате в себе си една черта на достойнство и благородство. Ако искате да работите над ума си, съединете палеца и показалеца си много бавно, а другите пръсти да останат свити. Съсредоточете ума си върху тази група пръсти (палеца и показалеца съединени). Искате да развиете самосъзнанието - съединете палеца и средния пръст и ще възприемете онази необходима енергия, която ще въздейства на съзнанието ви. Искате да развиете изкуството, обичта към Природата, съединете безименния с палеца. Искате да бъдете тактични, ще съберете палеца и малкия си пръст, защото някой път вие постъпвате нетактично, сприхави сте.

Сутрин и на обед ще правите това упражнение и ще видите какво влияние ще окаже. Това са елементарни упражнения. Имайте едно нещо предвид: ако вие отидете да разправяте тези неща другиму, този ключ е изгубен. Знаете ли защо е изгубен? Този, който ще прави упражнението, ще мисли за вас, ще си казва: Чакай, какво ли прави онзи? И като мисли така за вас, веднага ще се прекъснат съобщенията. Ако вие кажете тези упражнения някому, той ще каже: Аз с тия залъгалки с пипане на пръстите не се занимавам, това е глупава работа. Ти ще се върнеш дома с едно прекъсване на сърцето. Не трябва така да постъпвате. Най-първо вие ще проверите тия работи сами. Ще направите туй упражнение веднъж, дваж, и като видите резултата, тогава може да го препоръчвате и на другите. Тия упражнения може да ги употребите и за възпитание на децата си. Ще кажете на детето си: Ха, татовото, ха да направим едно упражнение. Някой път майката не може да умири детето си. Ще вземе да направи туй упражнение с детето си и то ще се умири. Някой път се скарате в къщи. Ще правите упражнението с пръстите, то е свирене, и ще се свърши работата. Едно отлично упражнение е то. Ако някой път не си разположен духом, прави туй упражнение, и ще видиш, че няма да минат 5-10 минути, и ти ще имаш едно прекрасно разположение на духа, иначе ще мислиш защо светът е тъй създаден и какви ли не други въпроси.

А тъй, ще си побуташ пръстите и туй, което ти трябва, ще го приемеш. Някой път има изключения, но все-таки ще гледате всякога умът ви да присъства в правенето на упражнението, да вярвате, но твърдо да вярвате, а не само някаква глупава вяра да имате. Опитайте един закон, да видите има ли резултати, или не. Последователност се иска в това, затуй Природата е създала ръцете, известно предназначение имат те.

 

“Положителни и отрицателни сили в природата”, ООК 2 г., 2 том

 

***
Четирите пръста на ръката са свързани с по-нискитесветове – със света на ангелите, на серафимите, на херувимите. Палецът, обаче е свързан направо със Божествения свят. Като знаете това, занимавайте се от време навреме с вашия палец.

Царския път на душата”, рил. бес., Соф. 1935 г., стр.210-211

***
Вие често казвате, че волята ви е слаба. За да усилите волята си, всяка сутрин като ставате,
концентрирайте ума си върху палеца. Това упражнение ще подейства върху волята ви.

Абсолютна справедливост”, “Връзки в геометрическите форми” стр. 12.

***
Съвременните хора се плашат от страданията. Каквото да правят, те неизбежно ще минат през страдания. Големи или малки, страданията следват всеки човек. Такъв е пътят на човека. Едно е важно: кой път ще избере човек - пътят на посяването или пътят на смилането. Който предпочете страданията на нивата, той ще расте и плод ще дава; който предпочете страданията при смилането, той ще мине и замине през хромела, без да остави плод след себе си. Ние се стремим да освободим житото от хромела. Никъде не е писано, че житото трябва да се мели. Щом го мелят, това става по човешки закон и наредба. Вие трябва да знаете и двата закона - човешкият и Божественият, за да разберете вътрешните процеси в живота. 

Статията е прочетена 2291 пъти
Назад към брой 68Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024