Божествената матрица - 3та част в брой 61

Божествената матрица - 3та част
Категория: Сърцето, душата

Мост между времето, пространството, чудесата и вярата

Дали чудесата, които виждаш в квантовия свят ни показват нашите най-големи възможности или ограничеността на нашата наука? Възможно ли е спонтанното изцеление от болести, незабавната връзка с всеки и всичко и пътуването във времето да са нашето истинско наследство във Вселената?

Продължение от бр. 60

От Матрицата ни е дадена силата да си представяме, мечтаем и чувстваме възмож­ностите на живота така, че тя трябва да отрази обратно към нас онова, което сме създали. И древните традиции, и съвре­менната наука са описали как работи това космическо Огледало; експериментите, кои­то ще разгледаме по-късно, могат да решат някои мистерии в Творението, но те отварят и вратата за по-дълбоките въпроси за наше­то съществуване.

Ние не знаем всичко, което трябва да се знае за Божествената матрица. Науката не разполага с всички отговори - учените даже не са сигурни откъде идва Божествената матрица. И може да учим това през след­ващите сто години и пак да не намерим отговорите на тези въпроси. Онова, което знаем, е, че Божествената матрица наисти­на съществува; Тя е тук и ние можем да се свържем с нейната съзидателна мощ чрез езика на нашите емоции.

Можем да приложим това познание в на­шия живот по начин, който е полезен и зна­чим. Правейки това, нашата връзка един с друг и с всички неща не може да бъде отре­чена. Именно в светлината на тази връзка можем да си дадем сметка колко силни сме. От мястото на силата, която подобно осъз­наване предлага, имаме възможността да се превърнем в по-мирни и състрадателни хора, които активно работят, за да създадат един свят, който отразява тези качества - и дори нещо повече. Чрез Божествената ма­трица имаме възможността да се съсредо­точим върху тези атрибути в своя живот, като ги приложим като своя вътрешна техноло­гия на чувствата, въображението и мечтите. Когато го направим, докосваме същността на силата да променим своя живот и света.

ЗА НАСТОЯЩАТА КНИГА

В много отношения нашето преживяване на Божествената матрица може да се срав­ни със софтуера, който кара компютъра да работи. В двата случая инструкциите тряб­ва да използват език, който системата раз­бира. При компютъра това е цифров код, съставен от единици и нули. При съзнани­ето се изисква различен вид език - такъв, който не използва числа, азбука или дори думи. Тъй като вече сме част от Божестве­ната матрица, ясно е, че вече имаме всичко, което ни трябва, за да комуникираме с нея, без да ни е необходим наръчник с инструк­ции или специално обучение. И това наис­тина е така.

Езикът на съзнанието, изглежда, е уни­версалното преживяване на емоции. Ние вече знаем как да обичаме, как да мразим, как да се страхуваме и как да прощаваме. Като осъзнаем, че тези чувства всъщност са инструкциите, които програмират Божестве­ната матрица, може да разберем по-добре как да внесем радост, изцеление и мир в жи­вота си.

Настоящата книга не е предназначена да бъде творба, посветена на историята на на­уката и новата физика. Съществуват много текстове, които вече са свършили прекрасна работа, за да стигне тази информация до съз­нанието ни. Някои от тях съм споменал - „Хи­перпространство” на Мичио Каку и „Цялост­ност” и „предполагаем ред” на Дейвид Бом. Всяка от тези творби представя нов начин да видим нашия свят и ви ги препоръчвам.

Настоящата книга е предназначена да се превърне в полезен инструмент - в наръчник, който можем да приложим към загадките в на­шия всекидневен живот. Поради тази причина съществуват места, на които съм избрал да се фокусирам повече върху радикалните и неочаквани резултати от квантовите експери­менти, вместо да се посветя на твърде мно­гото технически подробности, свързани с тях.

За да разберем как да проявим изцеление, мир, радост, любов и партньорство, както и да оцелеем, е важно да наблегнем на онова, което резултатите ни казват за самите нас, а не на това как точно са или как са направени експериментите. Онези, които се интересу­ват повече от техническата им страна, могат да получат подробностите от другаде.

За много хора пробивите, направени в квантовата физика, са само интересни факти - неща, за които да говорят по конференции и семинари, но те имат минимално влияние върху ежедневния ни живот. Каква е ползата от това да знаем, че материята може да бъде на две места едновременно или че електро­ните могат да се придвижват по-бързо, откол­кото е казал Айнщайн, ако това не прибавя нещо към нашия живот? Единствено кога­то свържем тези открития с изцелението на своите тела или с това, което преживяваме в своя живот - едва тогава те стават важни за нас.

Настоящата книга е предназначена да послужи като мост над именно тази пропаст между загадките на квантовия свят и нашите ежедневни преживявания. Освен че описва самите открития, тя ни отвежда една стъпка по-напред: показва ни как тези открития мо­гат да ни помогнат да станем по-добри хора и да изградим съвместно един по-добър свят. Написал съм тази книга поради една причи­на: за да предложа надежда, възможност и сила в един свят, който често ни кара да се чувстваме незначителни, неефективни и без­помощни. Целта ми е да представя изуми­телните прозрения на новата наука по начин, който е много лесен за разбиране и същевре­менно е интересен.

Опитът ми от презентациите и семинарите е показал, че за да достигна до аудиторията, е важно да се съобразявам с начина, по кой­то слушателите се учат. Независимо от това колко „лявомозъчни” мислим, че сме, фактът е, че всички ние използваме двете полукъл­ба, за да намерим смисъл в света. И докато някои хора определено разчитат повече на едното или на другото полукълбо, важно е да зачитаме както интуицията, така и нашата логика, когато приканваме хората да напра­вят огромен скок в начина, по който виждат света.

Поради тази причина „Божествената ма­трица” е написана така, както се създава тъкан. В тези страници съм вплел „дясномо­зъчни” описания на личните отчети и прекия опит в „лявомозъчно” изследване, както и до­клади за открития, които ни казват защо тези истории са важни. Този начин за споделяне на информация кара данните да изглеждат по-малко подобни на тези в учебник, докато същевременно съдържат достатъчно от во­дещата наука, за да ги направят значими.

Както целият живот е изграден от четири­те химически бази, които изграждат нашата ДНК, така и Вселената изглежда, че е основа­на на 4 характеристики на Божествената ма­трица, които карат нещата да работят по на­чина, по който работят. Ключът към запушва­нето на силата на Матрицата лежи в нашата способност да прегърнем четирите открития, които я свързват с нашия живот по безпреце­дентен начин:

Откритие 1: Съществува Поле от енергия, което свързва цялото Творение.

Откритие 2: Това Поле играе ролята на контейнер, мост и Огледало за вярванията в нас.

Откритие 3: Полето е нелокално и холог­рафско. Всяка част от него е свързана с всяка друга и всяко парче отразява Цялото в по-ма­лък мащаб.

Откритие 4: Ние комуникираме с Полето чрез езика на емоциите.

Нашата сила е да признаем и приложим тези реалности, които определят всичко - от нашето изцеление до нашия успех, във вза­имоотношенията ни и кариерата ни. Наше­то оцеляване като вид може да бъде пряко свързано със способността и желанието ни да споделим утвърждаващите живота прак­тики, които идват от обединения квантов въз­глед за света.

За да отдадем дължимото на концепциите, загатнати в книгата „Божествената матрица”, съм я разгледал в три части, всяка от които обхваща един от ключовите изводи на По­лето. Вместо официално заключение в края на всяка част съм посочил важни концепции, като съм маркирал всяка идея като „Ключ”. За по-удобно в края на книгата съм изброил всички ключове.

Част 1: „Откриване на Божествената матри­ца: Мистерията, която свързва всички неща” - проучва трайното човешко чувство, че сме обединени от Поле от енергия, което свързва всичко. В Глава 1 описвам експеримента, с който учените са доказали съществуването на Обединено Поле - нещо, което се опитват да докажат от 100 години. Споделям и едно 20-годишно изследване, което е довело до напредък в квантовата физика, което принуж­дава учените да проверят отново оригинал­ния експеримент, който ни казваше, че всичко е отделно. Това включва трите представител­ни експеримента, които показват най-новата научна документация на неразпознатото пре­ди Поле от енергия. Накратко тези открития показват следното:

  1. Човешката ДНК оказва пряко влияние върху това, от което е направен нашият свят.
  2. Човешките емоции влияят пряко върху ДНК, която оказва въздействие върху това, от кое­то е направен нашият свят.
  3. Връзката между емоциите и ДНК излиза извън границите на времето и пространство­то. Влиянията не се влияят от разстоянията.

В края на Част 1 ще остане малко място за съмнение относно съществуването на Бо­жествената матрица. Независимо дали я оп­исваме от духовна или научна перспектива, ясно е, че там има „нещо” - Поле от енергия, което свързва всичко, което правим и прежи­вяваме. Логичните въпроси са: „Какво правим с тази информация?” и „Как да използваме Божествената матрица в живота си? ”

Част 2: „Мостът между въображението и реалността: Как функционира Божествената матрица? - проучва какво означава да жи­вееш във Вселена, където, освен да бъдеш свързан нелокално, всичко е холографски свързано. Неуловимата сила на тези принци­пи е може би едно от най-големите открития на физиката от XX век - и в същото време най-слабо разбираното най-пренебрегвано­то. В тази част няма технически подробност! - целта й е да бъде наш водач в загадката на преживяванията които всички споделяме, но рядко признаваме тяхната способност да ни учат.

Когато гледаме на живота си от гледна точ­ка на това, че всичко е навсякъде през ця­лото време, изводите са толкова мащабни, че е трудно да ги обхванем. Именно поради нашата връзка имаме силата да подкрепяме, споделяме и участваме в радостите на живо­та и трагедиите навсякъде по всяко време. Как използваме подобна сила? Отговорът за­почва с нашето разбиране за това, че нашата реалност не е „тук” и „там”, „тогава” и „сега”. От гледна точка на живота като всеобщо свързана холограма „тук”” е вече „там” и „то­гава” винаги е било „сега”. Древните духовни традиции ни напомнят във всеки момент на деня, че правим избори, които или утвържда­ват, или отричат нашия живот. Всяка секун­да избираме дали да утвърдим, или отречем живота си и да мислим и говорим за другите хора по начин, който ги почита или посрамва.

Чрез силата на нашето нелокално холог­рафско съзнание всеки от тези привидно не­значителни избори има последици, които се простират отвъд местата и моментите на на­шия живот. Нашите индивидуални избори се съчетават, за да се превърнат в Колективна реалност - именно това прави откритията и вълнуващи, и плашещи. Чрез това разбиране ние виждаме:

• защо нашите добри пожелания, мисли и молитви “вече са в тяхната дестинация;”

• че не сме ограничени от своите тела или от Законите на физиката

• как подкрепяме нашите любими хора на­всякъде - от бойното поле до заседателната стая, без дори да излезем от дома си

• че притежаваме потенциала да изцелява­ме мигновено

• че е възможно да виждаме през времето и пространството, дори без да отваряме очи.

Част 3: „Послания от Божествената матри­ца: да живееш, обичаш и изцеляваш в кванто­во осъзнаване, е посветена на практическите аспекти: на това - какво означава да живееш в Обединено поле от енергия, заедно с това - какво влияние оказва То върху събитията от живота ни. С примери за синхронности и съв­падения, мощни актове на интернационално изцеление и това, което нашите най-интимни връзки ни показват; този раздел служи като Шаблон за разпознаване на онова, което сходните преживявания могат да означават в нашия живот.

Чрез поредица от истински истории спо­делям силата, иронията и яснотата на това как привидно незначителни събития в живо­та ми в действителност ни показват нашите най-истински и най-дълбоки вярвания. Сред примерите, използвани за да опишем тази връзка, включвам историята за това как на­шите домашни любимци могат да ни показ­ват със своите тела физическото състояние, което или е останало незабелязано, или все още се развива в нас. Книгата „Божествената матрица” е плод на над 20-годишни изслед­вания, както и на моето лично пътешествие, целящо да открие Великата тайна, съдържа­ща се в нашите най-древни, мистични и скъ­пи традиции. Ако винаги сте търсили отговор на въпросите: „Наистина ли сме свързани и ако е така, “колко дълбока е тази връзка?” и „Колко сила наистина имаме, за да променим нашия свят?”, значи тя ще ви хареса.

„Божествената матрица” е написана за онези, чийто живот свързва реалността на нашето минало с надеждата за нашето бъде­ще. Именно от вас се иска да прощавате и намерите състрадание в един свят, който се колебае между раните от обиди, осъждане и страх. Ключът към оцеляването ни, на този етап от нашата история, е да създадем нов начин на мислене, докато все още живеем в условия, които заплашват нашето съществу­ване.

Възможно е да прозрем, че нашата способ­ност да разберем и приложим „правилата” на Божествената матрица съдържа Ключа към нашето най-дълбоко изцеление, нашата най- голяма радост и нашето оцеляване като ви­дове.

Грег Бредън

Санта Фе, Ню Мексико

ПЪРВА ГЛАВА

Въпрос: Какво има в междинното прос­транство?

Отговор: Божествената матрица.

„Науката не може да реши загадката на природата. И това е така, защото в края на краищата самите ние... сме част от загадката, която се опитваме да разрешим.

Макс Планк (1858-1947), физик

„Когато разбираме себе си, своето съзна­ние, ние разбираме и Вселената и разделе­нието изчезва.”

Амит Госвами, физик

Съществува място, където започват всички неща, място за чиста енергия, което просто „е”. В този квантов инкубатор за реалности всички неща са възможни. От нашия личен успех, изобилие и изцеление - до нашия про­вал, недостиг и заболяване... От нашия най- голям страх - до нашето най-дълбоко жела­ние, всичко започва в тази „супа” от потен­циали.

Чрез създателите на реалността - въобра­жението, очакването, отсъждането, страстта и молитвата, ние подтикваме към същест­вуване всяка потенциална възможност. Със своите вярвания за това какво сме, какво имаме и какво нямаме и за това - какво би трябвало и какво не би трябвало да бъдем, ние вдъхваме живот в нашите най-големи ра­дости, както и в своите най-мрачни моменти.

Ключът към усъвършенстването на това място на чиста енергия е да знаем, че то съществува, да разбираме как работи и накрая - да заговорим на езика, който то разбира. Всички неща стават достъпни за нас като архитекти на реалността на мяс­тото, където снегът започва: чистото прос­транство на Божествената матрица.

Ключ 1: Божествената матрица е контей­нерът, който съдържа Вселената, мостът между всички неща и Огледалото, което ни показва какво сме сътворили.

Последното, което очаквах да видя в късния октомврийски следобед, докато скитах в един отдалечен каньон в облас­тта Фор Корнерс в Северозападно Мекси­ко, беше един наивен индиански пазител на мъдростта, който вървеше към мен по същата пътека. При все това той наистина беше там, застанал отгоре на склона, кой­то ни отделяше от мястото, където нашите пътища се срещнаха.

Не знам откога стоеше там. Когато го ви­дях, той просто чакаше и ме наблюдава­ше, докато стъпвах внимателно по камъ­ните по пътеката.

Той изглеждаше също толкова изнена­дан да ме види, колкото и самият аз. Вятъ­рът донесе звука на неговия глас към мен, когато той направи с ръцете си фуния око­ло устата си и извика:

- Ехо!

- Ехо! - извиках в отговор аз. Не очаквах да видя някого по това време на деня. И като пристъпих малко по-близо, попитах:

- Откога ме наблюдаваш?

- Отскоро. Дойдох тук, за да се вслушам в гласовете на моите “предци в тези пеще­ри.”” - каза той и посочи с една ръка към другата страна на каньона.

Пътят, по който вървяхме, следваше по­редица от археологически места, изграде­ни почти 11 века преди съществуването на едно загадъчно племе. Никой не знаеше откъде са дошли или кои са. Без доказа­телства за това как са се развили техните умения, хората, които местните наричат „Древните””, се показаха в един ден от ис­торията и донесоха със себе си най-нап­редничавата технология, която можеше да се види в Северна Америка в следващите 1000 години.

От четириетажните сгради и съвърше­ните каменни кръгли церемониални кон­струкции, заровени в земята, до големи иригационни системи и реколтата, която поддържаше хората, това място изглежда­ше така, сякаш се е появило за един ден, а после онези, които са го построили, вне­запно са си заминали и просто са изчез­нали.

Древните оставили няколко ценни ниш­ки, които да ни кажат кои са били те. С изключение на скалното изкуство по сте­ните на каньона не са били открити никак­ви писмени записи. Не са открити места за масови погребения или крематориуми, нито военни оръжия. При все това доказа­телството за тяхното съществуване е там: стотици древни жилища в дългия 11 мили и широк 1 миля каньон в Северозападно Мексико.

(Следва)

Статията е прочетена 2953 пъти
Назад към брой 61Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024