Малко известни подробности за 3-и март в брой 59

Малко известни подробности за 3-и март
Категория: История

Сигу­рен съм, че всички знаете за този празник, но ето мал­ко подробности в случай, че сте ги забравили от училище: На 3-ти март е подписан Санстефански­ят мирен договор. Той е предварителен мирен до­говор между Руската им­перия и Османската им­перия, който слага край на Руско-турската война и урежда, макар и неокон­чателно, обособяване на Трета българска държава след близо пет века ос­манско робство в Бълга­рия.

Договорът е подписан около 17 ч. на 3 март (19 февруари стар стил) 1878 г. в Сан Стефано (днес квартал Йешилкьой, част от предградието Бакъ­ркьой, разположено на 10 км. от историческия център на Истанбул), от граф Николай Игнатиев и Александър Нелидов от руска страна и от външния министър Савфет Мех­мед паша и посланика в Германия Садулах бей от страна на Османската им­перия.

Членовете в договора, които засягат България са:

Чл. 6. България се изди­га в автономно, поданно княжество, с християнско правителство и народна милиция.

Чл. 7. Българският княз ще бъде свободно избран от населението и потвъ­рден от Високата порта със съгласието на силите. Никой член от царуващи­те династии във великите европейски сили не може да бъде избран за българ­ски княз.

Чл. 8. Турска войска не ще има вече в България и всички стари укрепле­ния ще бъдат съборени за сметка на местното пра­вителство.

Чл. 9. Р азмерът н а г о­дишния данък, който България ще плаща на сюзеренния двор, като го внася в банката, която Ви­соката порта ще посочи по-късно, ще бъде опре­делен по съгласие между Русия, отоманското пра­вителство и другите ка­бинети в края на първата година от дейността на новата организация.

Чл. 10. Високата порта ще има право да си служи с българските пътища за превоз през определени пътища на своите войски, муниции, хранителни при­паси в областите, разпо­ложени зад княжеството, и обратно.

Чл. 11. Собствениците мюсюлмани или други, ко­ито биха установили свое­то лично местожителство вън от княжеството, ще могат да запазят своите недвижими имоти в него, като ги дават под наем или управляват чрез дру­ги лица.

От http://www.battony.com

Статията е прочетена 285 пъти
Назад към брой 59Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024