Послания от космоса - част 2 в брой 51

Послания от космоса - част 2
Категория: Сърцето, душата

продължение от Послания от космоса

Въпроси към КРИОН
Монтърей, Калифорния

Въпрос №4: Какво ще кажете за конспира­цията?

“Крион, какво ще кажеш за конспирациите на планетата?” Това са все неща, за които слушате вече няколко десетилетия. Не мога да ги нарека с някакво име. Вие им дайте име, как­вото вашият ум ви подсказва. Слушате за тези неща от дълго време: какво едни хора правят на други, какво правителствата правят на хора­та, енергията, която идва тук и там, контроли­ране на мозъци, тайни правителствени органи­зации – все такива неща. “Да, Крион. Вярно ли е това?”

Предлагам ви един лакмус тест, който вие да решите. След тази дискусия много от вас няма да ги е грижа, защото те вярват, че се явяват жертви на един по-висш интелект, че са наблю­давани и манипулирани. Това е атрибут на ста­рата енергия, с който човешкият мозък трудно ще се раздели. Поемането на отговорност за самия себе си е като клавиш delete за мисълта за конспиратора.

Днес ще повторя това, което ви казах преди около десетина години. Казах ви: “Ще дойде ден, когато всеки ще говори със всеки и няма да съществуват тайни.”. Вие вече започвате да се убеждавате, че не може да има тайни. Постоянно на светло излизат разни тайни. Така че нека дискутираме само една голяма конспи­рация, която се шири от десетилетия. Вие из­берете коя да бъде. Мислите ли, че може да съществува правителство или организация на голяма група хора, да кажем стотици или пове­че, която да може да опази своята „велика тай­на“? Всички членове я знаят и си намигват един на друг: “Да не кажете на някой това, което знаете.” И тази тайна ще си остава неразкрита десетилетия, без да бъде разкрита? Даже и на смъртното си легло те да не я разкрият? Ако вярвате в това, то тогава не сте в час с реал­ността.

Единственото нещо, което вие слушате, е как хората ви казват какво се случва и ви предоста­вят доказателства за това, което са видели или чули. Аз ви казвам, че не става така. Не и днес. Хората не могат да пазят тайна. Когато всеки говори с всеки, такъв вид конспирация е невъ­зможна на планетата. Това си е лакмус. Ако нещо е истина, то всички много скоро ще го на­учат. Да, вярно е, че има няколко реално съще­ствуващи конспирации и вие скоро ще научите за тях. В тази енергия на глобална комуника­ция и социални медии никой не е в състояние да опази такива тайни, особено пък ако твърде много хора са ангажирани с тях. Разбирате ли за какво ви говоря?

Време е да използвате душевната логика вместо страха. Някои хора са твърде обсебени от страх. Те са потънали в някаква своя дра­ма, изживяват се в ролята на жертви и това им харесва. Аз зная кои са те. Те ще настояват за такъв вид конспирация още много десетилетия, противно на логиката на съвременната реал­ност.

Въпрос №5: Защо много хора не разбират какво казвате?

Това е петият, последен въпрос: “Скъпи Кри­он, ако информацията за Новата епоха е ко­ректна и вярна и ако тези истини са толкова мощни, както ти казваш, защо толкова малко хора са въвлечени в тях? Ако това е хубаво, не биха ли повече хора искали да го видят?”

Знаете ли защо? Защото информацията е в дисонанс с човешката реалност. Ето ви един пример: Нека се върнем години назад в меди­цината. Появи се една идея, че върху ръцете на хората имало нещо, което аз тук ще нарека creepy clawlers (пълзящи гъсеници). Вие не мо­жехте да ги видите, понеже те бяха невидими за вас, но пък те можеха да ви причинят забо­ляване. Появиха се инструкции да стерилизи­рате всичко, което можете, за да предпазите другите хора, когато влизате в контакт с тях, и това ви изглеждаше странно! Всички биолози и доктори се надсмиваха. Само си представете – невидими пълзящи тела, които вие носите със себе си!

Точната дума е микроби и след време те бяха открити. Вие не можете да ги видите, но те могат да са по цялото ви тяло - в косата ви, върху кожата, в устата ви! Учените разбраха какъв вид стерилизация може да се направи и защо някои от тези микроби са свързани с инфекциите. Обаче тази информация не беше интуитивна. Всъщност странното беше, че ста­ваше дума за неща, с които директно си вза­имодействате, а пък не можете да ги видите. Какво целя като ви казвам това? За да можете вие съзнателно да повярвате, ви трябва нещо, което не е интуитивно и което да приемете като реалност. Всъщност това е в противоречие с вашата представа за реалното и предизвиква у вас присмех от перспективата на отричането.

Хората се раждат в една духовна реалност, в която те приемат за себе си, че са малки и не­значителни. Парадигмата на една стара енер­гия казва, че вие се прекланяте пред нещо по- голямо точно защото сте малки и незначител­ни. Ако се огледате наоколо из тази планета, ще се убедите, че почти всички религии поста­новяват това. Вие се просвате пред лицето на Бог, в неговите нозе, вие коленичите, плачете, страдате, вие се катерите стъпала, покайвате се. Вие сте нищожни, не струвате нищо. Това е енергията на човечеството. Странно ли е то­гава, че хората не са свързани с нещо което ги учи, че “Бог е вътре във вас, а вие сте пре­красни и значими”? Ето затова. То е като онези пълзящи гъсеници върху ръцете ви. Те нищо не означават в светлината на отричане на реал­ността. Точно в този момент това е глупаво. Но това е сега.

Онези от вас, които се намират в залата и които се именуват като светлинни работници, знаят за Божията любов в живота си. Дълго време вие сте вървели срещу обществото, тъй като парадигмата на болшинството от човече­ството не е като вашата, и така е било и в ми­налото, но нещата сега се променят.

И наистина, вашата ценностна система е различна, защото тя няма структура и няма пред кого да се отчитате, на кого да принадле­жите или пък на кого да плащате. Това е просто една дълбоко лична и интуитивна ценностна система, която казва: “Бог е в мен. Аз съм ве­личествен, моят живот променя планетата и това, което аз върша, ще промени изцяло всичко за следващото поколение.” Става бав­но, скъпи мои, защото енергията, с която реша­вате всеки пъзел, е перманентна енергия, която е тук и променя вибрацията на планетата. Ако все още сте потънали в старите пъзели, значи, че нищо не сте решили.

Слушащите и четящите са част от прехода, защото тяхното внимание, когато е насочено към тази тема, решава пъзелите в техния жи­вот. Ако седите тук, то вие помагате да се из­дигне енергията на планетата. Много хора не виждат реалността, както вие я виждате. Те не виждат красотата и величието. Те са слепи за идеята, че Човекът е голям колкото Създателя. Няма такова общо духовно усещане, че може да съществува система, която да направи Бог партньор във вашата реалност.

Ето затова аз стоя тук в краката ви и затова антуражът в тази зала ви държи за ръка. Защо­то ние знаем какво сте извършили. Ние знаем накъде води това и че потенциалите са големи. Само че няма да се случи още днес и може би ще има още няколко войни. Може да дойде и страдание, а също така цунамита и всичко това е част от рекалибрацията на планетата, която се извършва с болка, но това е преход към една по-многоизмерна реалност. Аз ви казах за това още преди 23 години. Ще дойде време, когато моят партньор вече ще си е отишъл, а вие все още ще можете да слушате и четете тези думи. Но той пак ще се завърне тук и отново ще прави същото нещо. Той знае накъде се е запътил, за­щото аз му казах.

Ще минат повече от две поколения, преди вие реално да забележите за какво ви говори Крион. Но когато това стане, планетата ви ще бъде на път да има Ден на мира на планетата, защото Земята ще осъзнае каква работа е свършена и ще отпразнува промяната на съзнанието. Ще има флаг. И това ще бъде само началото.

Благословено е всяко човешко същество, ко­ето започва да разбира и разпознава това, ко­ето изглежда невъзможно – че парадигмата на войната, разногласията и споровете, обидата, драмата и объркването ще изчезнат завинаги от пътя на човечеството. И тъй като красотата на Божията любов ще се изяви като реалност във вашето ДНК, съзнанието бавно ще започне да се променя и духовната еволюция ще започне да набира скорост.

А сега вървете и направете нещо с новото си знание. Живейте различно. Стари души, вие сте единствените, които можете да го направите.
И това е така.

Превод от английски: Борислава Макиова

Статията е прочетена 844 пъти
Назад към брой 51Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024