Послания от космоса в брой 50

Послания от космоса
Категория: Сърцето, душата

Въпроси към КРИОН

 Монтърей, Калифорния

Въпрос №1: Защо сме толкова нещастни?

“Крион, нещастието се е настанило на тази планета. Нещастието поражда не­щастие. Хората наоколо са изнервени. Изобщо не при­лича на една подобряваща се планета при положение, че има толкова много стра­дание. Ти спомена за хора, които са изгубили домовете си и за такива, които са за­губили роднини поради цуна­ми. Те кършат ръце, питай­ки се какво не е наред с тях. Защо има толкова много не­щастие? Как това се връзва с добрите новини на плане­тата?”

Много ми е трудно да дам задоволителен отговор на този въпрос, защото за целта е необходимо вие да разбе­рете различните парадигми за реалността, които вече за­почват да се проявяват. Пара­дигмата за реалността, която вие добре познавате и която ще наречем 3D парадигма, е толкова ограничена, че изоб­що не може да допусне ра­достта, която една многоиз­мерна реалност може да по­роди. Трудно е за обяснение.

Вие живеете в една чер­но-бяла реалност, а Земята всъщност е цветна.

Божията любов не стои в центъра на 3D. Божията любов се центрира в едно многоизмерно пространство, обитавано от ангели. Всеки велик учител знае това. Всеки обикновен човек, който е виж­дал ангел да го наближава, знае, че енергията премина­ва през стени и е обагрена с цветовете на дъгата. Няма ни­каква кожа, а криле или ореол и затова тази енергия често е плашеща за триизмерния чо­век и често хората падат на колене в своя страх.

Без значение дали това е Мохамед в пещерата или Мойсей пред горящия храст – това са все ангелски атрибу­ти, които не са от 3D, нито пък става дума за божествеността у вас. Искаш ли щастие, чове­ко? По-добре потърси Бога вътре в себе си. Парадигма­та се променя. Тя е многоиз­мерна, не едноизмерна. Вие започвате да се придвижвате от тази парадигма, която огра­ничава всичко, което правите, от една реалност на едноз­начност и сингулярност към една друга парадигма, която отваря потенциали и променя всичко. Потенциалите могат да променят вашия живот - това как реагирате на нещата, начина по който възприемате себе си и за какво сте роден на този свят. Цялата тази ин­формация може да се пре­напише във вашата душевна енергия във вид на много­измерна парадигма, която включва Божията любов и ра­достта от настоящия момент.

Какво ви спестявам? Спе­стявам ви това, че вие ще останете нещастни, скъпи мои, които и да сте тези, ко­ито четете или слушате този материал, докато не решите да се обърнете навътре и да откриете Божественото у себе си. Това изисква нов начин на мислене извън интелектуал­ните ограничения на 3D. Това изисква многоизмерно мисле­не и да стартирате процеса, за който толкова много сме ви говорили. Иначе вие про­сто ще потънете в драмата на бъркотията около вас.

Учителите на тази планета ви показаха как се прави това. Те си играеха с физиката и живота. Те се възнасяха след смъртта си. После се обръ­щаха към вас и ви казваха: “Бог може това, а вие също сте богове.”.Те ви обяснява­ха, че можете да премествате планини, и вие наистина го можете. Ние сме ви говорили за промяната в съзнанието, променящо Земята от пла­нета, воюваща със себе си, в планета, която в крайна смет­ка ще заживее в мир със себе си.

Мислите ли, че промяната ще се извърши така лесно и само за една нощ? Това е само първата година (2012), а ви остават още 18, в които да засявате семената, и още две поколения време, за да се види как това работи. По този начин работи човешко­то съзнание. Твърде бавно, а вие сте нетърпеливи. Това е друга причина за наличието на толкова много нещастие в настоящия момент. Това не­разбиране и нетърпение идва от старата енергия, търсеща мигновено удовлетворение, тропаща нетърпеливо с крак с ясната претенция, че Бог трябва да помогне. И когато това не се случва по начина, по който вие смятате, че тряб­ва да се случи, си казвате: „Знаех си, че така ще ста­не!“.

Кажете ми, това твърдо убеждение ли е или про­сто пожелателно мислене? Твърде силна ли се явява тази комуникация за вас? Аз с лю­бов ви казвам, че вие сте пре­красни отвътре и че е въпрос на време да го откриете. А ко­гато го откриете, нещата във вас ще се променят. Вие няма така бързо да палите, няма да се депресирате и няма така бурно да реагирате. Хората около вас ще ви видят в нова светлина и ще кажат: “Знаеш ли, ти си се променил. Не си така нервен. Не реагираш както преди. Какво си от­крил? Искам и аз да го мога.”. Ето така се започва.

Когато вие засветите със светлината на мъдростта и състраданието, другите ще го забележат и ще пожелаят същото за себе си, защото то е красиво, умиротворяващо и удовлетворяващо. Пак ви пи­там: Когато вървяхте редом с учителите, как се чувствахте? Дали учителите ви унищожа­ваха с поглед? Дали ви гово­реха лоши неща и ви караха да се чувствате незначител­ни? Отговорът е НЕ. Те ви гледаха с любов и вие онемя­вахте. Някои от вас бяха там и още го помнят. Всичко, кое­то вие искахте, беше да чув­ствате присъствието им, да бъдете в краката им. Като че ли те имат някакво поле около себе си и ако вие можете да се доближите до тях, и вие ще можете да го получите. Това е Божията любов у човека, ко­ято излъчва Божественост и засява семената на възнесе­нието.

Отговорът е във възпри­емането на реалността. По времето, когато учителите крачеха по земята, беше дори още по-тъмно от сега. Но те виждаха само Божията лю­бов. Така че лично ваш избор си е да бъдете нещастни, да се чувствате жертви и да се оплитате в драми. Истината е, че Божието състрадание е навсякъде около вас и просто очаква да го откриете.

Въпрос №2: Какво се случва след смъртта?

Доста сложно е, затова ще го разделя на две части, и две­те духовни. Смъртта на един човек, което впрочем всички от присъстващите в залата са изпитали, изобщо не е кра­ят. Вие интуитивно чувства­те това, тъй като сте минали през нея преди. Истината е скрита точно под повърхност­та. Вие не сте всъщност мно­го сигурен какво ще се случи с вас, но вашата интуиция ви казва, че това не е краят.

В смъртта няма болка. Не и за вас. Но за другите око­ло вас има, така че първото нещо за смъртта, което искам да отбележа е, че хората на­около често страдат. Поняко­га това е разбираемо, защото ги срива, особено ако си от­идете твърде рано. Понякога, точно поради такава причина, те откриват какво крият вътре в себе си: една невероятна духовна утеха, и тогава раз­бират, че смъртта е изигра­ла ролята на катализатор за тяхното просветление. Раз­бирате ли този процес? По­някога вие се явявате родите­ли, сключили предварително споразумение с децата си за потенциали да си помогнете един друг, даже с цената на човешка смърт. Така че в този смисъл смъртта изобщо не е нещо, за което трябва да се скърби. Често тя бележи при­ключването на едно красиво споразумение.

Какво се случва, когато физически умрете? Лесно е – вие се връщате към прах­та на планетата. Какво още искате да знаете? На чисто физическо ниво е лесно. Това е част от кръговрата на Гайа. Но нека ви разкажа за проце­са на преминаване отвъд. Вие загубвате три унции от нещо, за което никой нищо не знае. Тези три унции представляват квантовата информация. Това е квантовата част от вашата духовна сърцевина, всичко  което е било във вас, но не се издига, а се спуска надолу и отива в Пещерата на сътво­рението и отвъд нея.

Казвали сме ви го това и преди. Част също така отива в Кристалната решетка. Една друга малка част отива даже в големите морски бозайници. Съществува система, която позволява Гайа да запомни вашия живот и да складира тази информация на планета­та. Духът ви си отива у дома. Но не и Акашовият ви запис. Той остава на планетата, за­щото е нейна собственост. Вие сте променили планета­та чрез това, което сте извъ­ршили, и това не го носите с вас у дома. Когато си отидете у дома, ви устройват парти. Казвали сме ви го и преди. О, скъпи мои, няма място за мъка в смъртта. Не и за вас самите. В рамките на три дни ще го узнаете. Обаче трябва да сте „напълно осъзнати“, че сте частица от Бога. Запомне­те това.

Скоро след това вие се връщате отново тук (на Зе­мята) и понякога то се случ­ва по-бързо отколкото ви е било казано, защото нещата започнаха да се случват все по-бързо. Понякога вие отно­во се раждате в предишното си семейство като внуче в рамките на същата кармична група. Това може да е част от процес при Светлинния ра­ботник, при който вашите пра­родители трябва да ви научат на неща, които само те могат да ви научат.

А когато поемете първата си глътка въздух, вие се ула­вяте за нещо. Улавяте цялата духовна енергия от Пещерата на сътворението и Кристална­та решетка, която сте запази­ли, когато напуснахте Земята. Това се нарича Акашово на­следство. Художниците ста­ват художници. Полицаите стават полицаи - то си им е в гените. Това, какви сте били, се пази във вашето ДНК. Дори и предпочитанията ви – какво харесвате и какво не харесвате, храна, избори – идват у вас чрез Акашовото наследство.

Понякога ми задават въпрос: “Трябва ли да бъда вегетарианец? Какво е правилно за моето тяло в духовен план?”. Аз ще ви кажа какво е правилно за вашето тяло в духовен план – нещата, които чувства­те, че са важни за вас! Ако сте прекарали животи в Тибет или Индия, вероятно жадувате за храна, различна от тази, коя­то е типична за Щатите. Ето така работи това, скъпи мои. Вашето тяло реагира на оно­ва, което си спомня, и ако то ви показва да не ядете месо, то това е полезното за вашето здраве. Не проектирайте сво­ите програми върху приятели­те си, защото те си имат своя собствена Акашова здравна памет. Те си имат своя соб­ствена система, която работи за тях.

Хората обичат да катего­ризират всичко и следова­телно когато някой открие нещо, което е добро за него, той иска всички да го правят. Не критикувайте другите, за­щото те имат своя собствена уникална памет. Това се отна­ся със същата сила за тяхна­та ценностна система. Някой е открил Бог или е намерил радост в една система, която работи за него. Това е защо­то той се е насочил към нея. Може би такива са били най- дисциплинираните учители! Те са се насочили към даде­на система и смятат, че всич­ки трябва да работят за нея. Това си е един вид интегритет, но той може да не е подходящ за вас.

Какво се случва при смъртта? Това е една систе­ма – красота, чест, и вие ста­вате част от Бога, която част знае кой сте. Когато Илия се възнесъл, е бил видян през очите на Елисей. Илия се превърнал в светлина, тол­кова ярка, че Eлисей дори не можел да го гледа. После той се разпаднал на части. Eлисей видял Меркаба, поле­то около човека, колесницата, която карал Илия. Той видял това и го разказал на другите. Какво мислите е било това? Човекът е видял възнесение­то. Това е смъртта.

Въпрос №3: Има ли жи­вот на други планети?

Шегувате ли се? Навсякъ­де е пълно с живот. Точно сега вашите учени търсят микробиологичен живот на планетите и техните луни във вашата Слънчева система и в крайна сметка ще го наме­рят. Те очакват да го открият. Накрая ще разберат, че семе­ната на живота са навсякъде.

Колко живот може да има там? Колко дълго го има оно­ва „там“? Когато учените за­почнат да осъзнават мащаба на това, от колко отдавна е имало живот във вашата га­лактика, те ще започнат да съзират нещо противно на интуицията в еволюцията – тяхната собствена човешка история. Колко възрастна е вашата вселена? Попитайте вашите учени и те ще ви ка­жат, че е на около 13 милиар­да години. Добре тогава. Нека се съгласим с техните цифри. Колко е стара вашата плане­та - на 4 или 5 милиарда го­дини, може би? Правилно. Но колко старо е човечеството? Защо не сте били тук по вре­ме на динозаврите? Мислите ли, че по онова време Земята не е била още готова? Да не би да мислите, че онзи, кой­то контролира еволюцията, е бил твърде глупав да създа­де човека по-рано и затова на един по-ранен етап е създал само динозаврите? Мислили ли сте някога по тези въпро­си?

Ако проектирате цялата земна история върху един от­рязък от 24 часа, животът на Земята би започнал едва в последния час от този пери­од, и цялата цивилизация би се развила в рамките на ня­колко секунди. Не ви ли стру­ва това странно? Така да се каже, в една вселена, която може и да е стара 13 мили­арда години, вие сте дошли едва през последните секун­ди. Помисляли ли сте си, че може да сте просто послед­ната партида? Ами да, така е.

Ако Вселената наистина е толкова стара, не мислите ли, че по всяка вероятност е имало цивилизации, мили­ард и повече години по-стари от вас? И ако е така, не мис­лите ли, че е възможно те да са преминали през това, през което вие преминавате сега? Не мислите ли, че те могат да носят вашите ДНК атрибути? Може би те са пре­живяли същото, което вие сега преживявате в духовен аспект? Може би те дори са преминали в квантово състо­яние? Отговорът е, че дузина от тях са го направили.

Вие вече знаете за тях и те са изброени във ваши пу­бликации. Онези от тях, които вие директно сте наследили, са Плеядиянците. Техните предци пък са може би Окту­рианците, които пък идват от Орион. Те са навсякъде, те са и тук. Те ви наблюдават, за­щото вие сте следващите и защото вие сега преминавате през тази Промяна.

Скъпи мои, ще мине още много време, преди всяко от тези неща да стане част от вашата реалност. Първата стъпка е мирът на Земята. Следващата е новият вид човешка еволюция, която ще развие вашата ДНК до дости­гане на 100% ефективност и вашият живот ще се удължи много. Всеки път, когато каз­вам това, се намират хора, чийто интелектуален мозък казва: “Добре де, броят на населението расте в гео­метрична прогресия. Ще се стигне до пренаселване и храната няма да е достатъ­чна. Така че това, което ни казваш, Крион, изобщо не е добро нещо. Всички ние ще страдаме и ще се избиваме за храна.”

Обръщам се към вас, тъй като това са ваши мисли, чо­вешки. Вие смятате, че хора­та са глупави и че не забеляз­ват какво се случва и защо раждаемостта е толкова ви­сока. Вие смятате, че те не могат да контролират ражда­емостта, защото не са го за­белязали? Искам да ви кажа, че ще видите нещо, което не сте и очаквали. Ще наблю­давате спад в раждаемост­та, тъй като хората са умни и ще стават все по-умни. Те ще разберат, че качеството на живота е в пряка връзка с броя на децата, които имат, и ще започнат да вземат сами своите решения. Няма вече да се оставят тяхната църква да им казва колко деца да имат. И те ще го направят ин­туитивно. Рано или късно ще видите как това се случва.

Ще срещнете много мъдрост на планетата, на места, за които никой социо­лог не би предположил. Това ще изненада социолозите, защото ще се случи без да е намесена някаква прави­телствена програма. Ще се случи, защото вие сте поже­лали да се случи. То ще се случва колективно и е много възможно да е скоро. Следе­те за отрицателен прираст в развитите страни, където хо­рата имат възможността да обхванат цялата картина и да имат свободен достъп до ин­формация. Ситуацията ще се отклони твърде много от тази, която вие предрекохте.

Има ли живот на други планети? Учените казват: “Ще мине много време до­като достигнем звездите. Трябва да влезем в нашата метална кутия, да вкараме въздух в нея, а след това да пътуваме с нея дълги годи­ни, докато достигнем до следващата звезда.” Между­временно един Плеядианец може да направи това само с едно мигване! Какво мислите, че става тук? Вярвате ли ми?

Не беше много отдавна когато, щом искахте да ко­муникирате с някого, вие му пращахте писмо. То беше пренасяно с помощта на коне. Отнемаше поне месец да получите отговор. Днес вие комуникирате мигнове­но! Защо тогава сте така не­доверчиви по отношение на пътуването?

Казвам ви, че докато сте все още в 3D, ще използвате вашите малки метални кутии и скафандри, за да пътувате между планетите. Обаче още щом навлезете в квантовата ера, вие просто ще пожелае­те да си останете там, защото ще можете да достигате всич­ко само с помощта на своето намерение. Ако не вярвате на това сега, ще повярвате по-късно, защото това което ви казвам, е истина. Може би ще се случи след някол­ко прераждания, но групата пред мен е групата, която ще се връща тук отново и отно­во. Разликата е, че досега сте се връщали в старата енер­гия, а това за което говорим, е новата енергия.

Когато пак се върнете, скъпи мои, всичко което вече сте научили и знаете, ще но­сите във вашата ДНК и ще ви бъде под ръка. Няма да ви се налага да минете отново през това, което вече сте правили преди. Още щом решите да се огледате наоколо и да от­ворите вратата [метафора за осъзнатия свободен избор], всичко което сте научили, ще бъде пред вас.

Това е атрибута на т. нар. „дете на новото съзнание,“ което вие нарекохте с име на цвят – индиго. Детето помни кое е то. Tези деца са кон­цептуални, а вие вярвате, че трябва да учат всичко отнача­ло! Едва ли! Tе помнят! Раз­бирате ли тази способност? Миналия път ви казахме, но отново ще ви обърнем вни­мание: когато едно прерийно животно роди, новородено­то се изправя в рамките на няколко часа и дори може да тича наедно със стадото. Мислите ли, че новороденото веднага разбира кои са не­говите врагове, как мирише добрата за пиене вода и кои плодове са ядливи и кои от­ровни? Откъде това новоро­дено създание знае всичко това? Отговорът е, че тази информация е биологически вродена у него. Вие нарича­те това инстинкт. А когато се роди човек – нищо! Новоро­деното не знае нищо, освен че е гладно. Трябва да минат цели 20 години в учене! Не се ли уморихте вече от това? Никога ли не сте се питали защо животните имат толко­ва много изначално знание, а вие хората - толкова малко? Изглежда ли ви това справед­ливо за заемащите върха на еволюционната стълба? Вре­ме е то да се промени.

Вие вече започвате да го виждате, даже го наблюдава­те при индиготата. Те идват със своето знание. Затова са толкова нетърпеливи. Вие се опитвате да ги учите на неща, които те инстинктивно знаят. Точно както новородените в прерията, те се раждат със своето знание. Някои от тях се опитват да ви учат, но това не винаги се понася добре от вас.

(Следва)

 

Статията е прочетена 1560 пъти
Назад към брой 50Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024