СЛУЖЕНИЕТО в брой 50

СЛУЖЕНИЕТО
Категория: Сърцето, душата

Смисълът на Живота е служение на Бога –

Великото творческо начало. Това е задачата ви, това е най-великото нещо! Човек, който служи на Бога, трябва да бъде най-добър, най-учен, най-силен. Той ще мине през изпити, за да види доколко е готов за служение.

Човек трябва да се интересува от всичко живо в света, от всички прояви на Божественото.

Достойнството на човека седи в служението на Бога. Бог дава сила и знание на онези, които го обичат и са готови да направят всичко за Него. Колко души са готови да отидат на кладата за Божественото Учение?

Служението на Бога не става по закон, по принуждение, но доброволно, без никакво користолюбие. Аз трябва да служа на Бога не за заплата, не и за похвали.

Когато Бог ви дава работа, откажете се от всяко удоволствие. Щом я свършите, ще си починете. Думите на Христа „да се отречеш от себе си” значат да задържите в съзнанието си само един образ - образа на Бога.

Докато търсите своята слава в света, ще имате култура като днешната. Който търси своята слава, ще бъде роб на условията. А който търси Божията Слава, ще бъде свободен.

В какво седи радостта на извора? В това, че който дойде при него, утолява жаждата си. Дали хвалиш извора, това не го интересува. Като пиеш от него той се радва.

Като е дошъл на Земята, човек е обещал да реализира Божествените идеи, да изпълни Волята Божия. Когато изпълни обещанието си, той ще бъде извор, от който извира чиста, кристална вода. Ще бъде цвете, което цъфти, и дърво, отрупано със зрели, вкусни плодове.

Как се изразява служението? Каквото правиш, прави го за Господа. Това е служение на Бога. Който служи, който се жертва, пръв се ползва.

Да проявиш Любовта, това е служение на Бога.

Служението на Бога значи да приложите Неговите закони. Ако хората говорят за Божествените закони, а прилагат своите, животът им няма да се подобри.

Някой път през нощта можете да чуете глас: „На тази и тази улица и номер живее човек в трудно и безизходно положение, идете и му помогнете!” Отивате и намирате, че всичко е тъй както ви е казал гласът.

През ума ви минава една добра мисъл, една идея, дайте й път. Това е служение на Бога. Не отлагайте! Вие я отлагате за една година и после искате за един ден да свършите всичката работа, ако всеки ден вършите по малко, работата ще върви по-добре.

Един брат каза:

- Забелязал съм, че ако човек отложи една работа, в бъдеще условията стават по-трудни.

Учителят продължи:

- В човека има един глас, който му казва: „Остави това сега, отложи го.”. Той иска да отложиш, за да задигне твоето благо. Като те обидят, някой ти казва отвътре: „Защо да претърпиш? Защо не му дадеш да разбере?”.

Господ не иска от вас големи работи. Той иска малки работи.

 Някой път седите и не знаете какво да работите. Чувате, че ви казват: „Влезте в стаята.”. Една муха бръмчи и се моли на Бога да я освободи, паякът я хванал. Ти освободи мухата, извърши Волята Божия. Господ ще бъде доволен от теб.

Когато не разбирате нещата, напредналите същества ще ви помогнат да ги разберете.

Щом почнете да ги разбирате, ще помагате на по-нисшите същества и те ще почнат да разбират.

Когато отидете при един човек, не му проповядвайте. Най-първо трябва да го обичате. Намерете онзи човек, който търси Господа и нему говорете. А другият, който играе на хорото, нека си играе.

Досега хората са мислили и работили за себе си и затова са дошли до безизходно положение. Ако не изпълните Волята Божия както трябва, прекъсвате връзката си с Бога. Човек като остави Господа, идват главоболия, тревоги, болести и грижи.

При Йоан Кронщадски дошъл виден учен, духовник и му казва: „Чух, че се отклоняваш от истинското Христово учение. Забранявам ти да говориш.”. Йоан Кронщадски казал: „Добре.”. След два дни духовникът онемял. Повикал Йоан Кронщадски и му написал: „Говори каквото искаш.”, Помоли се и за мене!”. Йоан се помолил и духовникът проговорил.

Под думата „слаб човек” се разбира човек недоразвит. Силен е онзи, който върви по Божия път. Ако се отклони от него, става слаб. Така и висшите духове, които се отклониха от Божествения път, паднаха и станаха слаби.

Виждаме в книгата „Откровение”, че един ангел слиза и връзва падналия дух за хиляди години. Питам този, който го връзва, каква е силата му? Той има грамадна сила. Значи вързаният не е разбрал къде се крие силата: именно, когато постъпва в съгласие с Божественото и работи за Него. Когато направите нещо за Бога, това ви дава мощ, сила.

Бог е Праведен. Като служим на Праведния господар, ние сме праведни.

Един закон гласи: когато човек направи нещо угодно на Бога, чувства радост. А когато направи погрешка, колкото и да е малка, чувства скръб. Когато чувстваш скръб, направил си нещо лошо. Когато чувстваш радост, направил си нещо добро. Щом почнете да живеете добре, в душата ви настъпват мир и светлина. А когато почнете да вършите зло, в душата ви настъпва мрак. Не изпълните ли волята на Бога както трябва, лъв ще ви срещне на пътя и ще ви умъртви. Ако човек е неразположен и служи на Бога, неразположението му ще изчезне.

Ако човек иска да запази благоуханието на своите мисли и чувства, трябва да служи на Бога.

Ако всички хора служеха на Бога, щяха да бъдат щастливи. Онзи, който служи на Бога, има всичко. Той има всички благоприятни условия за работа, както онази жена, която има вкъщи си вълна и може да работи каквото си иска. Няма да има добри условия, от които да бъде лишен.

Човек, който не изпълнява волята Божия, става и беден, и богат. А човек, който изпълнява волята Божия, не е нито беден, нито богат.

Ако чувстваш в себе си, че си придобил нещо, изпълнил си Волята Божия, благословенията ще идват навреме. Иначе ще закъсняват. Всеки човек, който служи на Бога, има успех и закрила. Който не иска да служи на Бога, на доброто, загубен е. Без служене на Бога - Великото разумно начало, Животът се обезсмисля и в края на краищата ще бъдеш нещастен.

Когато човек има благословението и благоволението на Бога, висшите разумни същества му помагат и работите му се уреждат. Нека всеки да служи на Бога както знае, а другите неща сами по себе си ще се уредят. Ако не впрегнем ума, сърцето и волята си в работа за Бога, нищо не можем да направим.

Някой казва: „Като уредя работите си, ще работя за Бога.”

Който не работи за уреждането на Божиите работи, неговите никога не ще се уредят.

Искате ли работите ви да се уредят, първо работете за Бога, защото тогава вие влагате капитала си в Божествената банка.

Когато хората не дават нищо на Бога, Той изпраща при тях разбойници, на които казва: „Понеже тези хора са богати и нищо не дават доброволно, нека дадат на вас.”. Те влизат в някоя богата къща, обират я и излизат. Като излязат вън, богатите хора казват: „Много неща взеха тези разбойници, но благодарим на Бога, че живи останахме.”.

Трябва да се знае, че всичко, което имаме, е Божие, а не наше. Няма собственици в света, защото няма частна собственост.

В момента, когато турите идеята да живеете за Бога, Той заличава всичките ви грехове.

Чрез болестите вие изплащате задължения. Щом турите в себе си желанието да служите на Бога, Той плаща заради вас. Само така човек може да бъде свободен и здрав. Бог е богатият. Щом работиш в името на Бога, всичко работи за тебе. Как се обяснява това? Със следния закон:

като работиш за Бога, ти си възприемчив към енергиите, които идат от целия Всемир.

Иначе не си възприемчив към тях.

Човек изпада в изкушение, като не върши Волята Божия. Щом я върши, никакво изкушение не може да дойде до него. Тогава той има каса, пълна със злато и не може да изпадне в изкушение. Дето и да се намира човек, и в райската градина да е, щом не върши Волята Божия, изкушението ще дойде.

Решиш ли да служиш на Бога, не мисли какво ще стане с тебе. Всичко може да стане с тебе, но в края на краищата ще стане такова чудо с тебе, каквото хората не са виждали.

Само като служим на Бога ще оправим света.

Из „Изворът на доброто” – записки на Боян Боев
               от Словото на Учителя

Статията е прочетена 292 пъти
Назад към брой 50Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024