Молитвите имат голяма сила, когато са формулирани като утвърждение в брой 47

Молитвите имат голяма сила, когато са формулирани като утвърждение
Категория: Сърцето, душата

Нашите очаквания ще имат непосредствен ефект

Преминавайки през вратата на прехода, самите ние трябва да станем врата, през която влиза и излиза Любовта

 

Гъсеницата живее, докато си образува условия да стане пеперуда. След което отива в други условия и светове според Дънов. Човекът, подобно на нея също така  се трансформира, променя възгледите си с помощта на Живия Господ, Който живее в неговата душа. И с помощта на светлината, която е свързана с човешката мисъл, с чувствата.

Вече сме достигнали дотам, че да осъзнаем колко важна е нашата мисловна насоченост и отношението ни към всичко заобикалящо ни. Че те пряко влияят както върху нашия, така и върху живота на останалите хора. Разбирайки това, ние вече сме готови да изпълним и своето предназначение, като участваме в един всеобщ план и създаваме една напълно нова, духовна култура, като се включваме съзнателно в този висш процес и намираме своята специална мисия, своето предопределение и своята отговорност по този общ път.

Така, търсейки себе си и своето място в новите реалности, ние започваме  реално да преживяваме  Божественото в нас самите, да се свързваме с него, да се усъвършенстваме и развиваме интуитивни проникновения, да разбираме какво е предопределеното бъдеще на човечеството.

Несъмнено е, че без този духовен инструментариум много трудно можем да преминем през „вратата” на извършващия се сега енергиен преход. За да се подготвим за него, за да се промъкнем през неговата врата, самите ние трябва да станем врата, да пропуснем напълно безпрепятствено Божествената енергия да протича през нас така, че да настрои полето ни към синхрон с Бога. В противен случай няма да можем да помогнем нито на себе си, нито на другите хора, тъй като всички сме взаимосвързани на субатомно и на духовно ниво.

А като оставяме енергията да тече с и за любов, ние ускоряваме процеса на синхронност с Божия план и издигаме не само своето, но и енергийното ниво на хората около нас. Затова обаче е нужно да се отстраним от страха, омразата, осъждането, съмнението, несигурността, негативите, дори и от пристрастието към резултатите. Също и от гнева, който предизвиква особено силен енергиен блокаж. Когато пък проявяваме енергията си чрез егото, в началото е силна, но после се разсейва много бързо.

Сега преминаваме на такива високи нива на енергия и интуитивни прозрения, че нашите очаквания ще имат непосредствен ефект. Каквото проектираме за себе си мисловно и визуално, това ще срещнем на пътя си. На днешните висши нива на енергия нашите полета реагират много бързо и реализират онова, което очакваме. Ако се страхуваме, нашето поле ни носи онова, от което се страхуваме. Ако мразим, ни среща  повече с онова, което мразим. Но ако настроим полето си на Rten brel /тибетската дума за синхронност/, ще чуваме гласа на нашата душа, ще разбираме нейния език, ще осъзнаваме съвпаденията в живота си, които съвсем не са случайни. И тогава не Душата ще ни намери, а ние – нея. 

Вече със сигурност се знае, че молитвите имат голяма сила, особено когато са формулирани не като молба и искане, а като утвърждение с вяра, че Бог помага. Затова утвърждението на този вид молитва зависи от сигурността на нашата вяра, че молбата ни ще бъде удовлетворена. Така и в Библията всички велики молитви са не молби, а утвърждения, огласяване на вярата, че измоленото е на път да се случи. Именно тази безпрекословна вяра, това наше очакване за сбъдване прави молитвите ни действени, а в момента на приемането с вяра ние излъчваме могъщата сила на молитвената енергия, която се излъчва към целия свят и през цялото време. Това специфично енергийно поле, наричано поле на интенцията /на целта и намерението/ оказва влияние върху онова, което ни се случва в живота. Затова Писанието казва, че ако имаме вяра колкото едно синапово зърно, можем да преместваме планини. Тази тайна ни предстои да овладеем и прилагаме, да създаваме нови реалности, отношения и общества. Предстои ни да се научим чрез специални дихателни техники, чрез медитации и визуализации да настройваме това свое поле, наричано и молитвено, да си повдигаме и разгръщаме енергията до степен, необходима за интензивно творчество и пресътворяване. А така и да откликваме на предназначението си да променяме към по-добро всичко в нас и около нас. Защото сме дошли на този свят като духовни същества от едно високо равнище тъкмо затова – да издигаме нивото на енергиите, с които сме свързани, и да изградим по-широки представи за нещата. Също и да отворим съзнанието си за вътрешните източници на енергия, които повишават вибрациите ни много повече.

Още преди раждането си сме тласкани от желанието да променим света към пълно духовно осъзнаване. Както и да разберем, че сетивните удоволствия само отвличат вниманието ни, изсмукват енергията ни и ни водят към упадък. За тази цел първоначално трябва да разберем, да осъзнаем съдържащата се в нас огромна сила, да я култивираме и разгърнем максимално, защото тя действа не само в моментите на молитва, но и във всяко друго време и спомага за осъществяването на нашите очаквания. После трябва да си представяме очакваното, да го визуализираме, но в никакъв случай да не позволяваме ума ни да си представя  злините, които могат да ни се случат, тъй като молитвената енергия може да се използва и негативно. След което, заедно с  дълбокото и бавно вдишване, да си представяме как енергията се влива в нас през центъра на главата и как се излъчва във всички посоки. До степен, в която получаваш чувството и усещането, че се изпълваш и преливаш от енергия. Както една препълнена чаша. Така че очакването на доброто и успеха с вяра е разковничето за трайно поддържане на високото ниво на нашата енергия, което е така жизнено важно за нашето здраве, за нашия смислен и изпълнен с духовни радости живот.

Но когато мислим по обичайния начин, тази енергия е много слаба и противоречива. Когато обаче сме научени още от малки да очакваме успех във всичко, той ни е гарантиран. Това е свързано и с изграждането на едни ролеви модели, които следваме ревностно и неотменно. Източните легенди и духовните писания сочат, че много скоро всички хора ще узнаят за тази сила и че могат да я използват по предназначение. Дори преди да е станало твърде късно, хората ще се научат да овладеят молитвената сила на своите очаквания. И това енергийно поле от стеснено и слабо ще се превърне в разгърнато и силно. Ще се научат да отварят телата и енергийните си чакри така, че да възприемат цялата налична енергия. Още с утрешната гимнастика да раздвижват всеки един мускул, слушайки командите на вътрешния си център, който се намира малко по-надолу от центъра на тялото. При концентрация върху движенията в тази област, човешките мускули се задействат на по-високо ниво на координация. На този принцип се основават и всички източни бойни изкуства и танцови движения. Чрез това отваряне за възприемане на цялата божествена енергия, която е в нас и около нас вече можем да насочваме полето си към  ефективна дейност, към отдаване във всички посоки. А с придобиването на по-висшето енергийно захранване осигуряваме и по-цялостен и пълноценен обмен на единната и взаимнозависима система, в която всичко е жива духовна енергия и е част от Бога. Затова, като действаме за осъществяването на Божия план, ние усилваме своята енергия и тази на общото енергийно ниво. Повишаваме и потока на синхронност в себе си и в другите хора, а това отговаря на предопределения план за развитие и еволюция, който е вложен в самата вселена. Вярата ни в победата на висшия космически план може и да ни спасява от проблемите, да поддържа нашето поле стабилно и мощно.

Мерилото ни пък за свързаност с тази единна сила е чувството ни за красота и то ще се изразява с все по-нарастващата степен на красивостта, която забелязваме в нас и около нас. А за това дали излъчваме интензивно получената енергия в полза на Целостта, истинският индикатор ще бъде чувството на любов. Ако то остава на едно дълбинно ниво постоянно, това означава, че имаме дълбока връзка с Божествеността в нас. Защото това е доказателство, че сме се свързали с Божествената енергия вътре в нас, че я преживяваме като част от себе си. Така разширяваме своите възприятия и всичко започва да придобива по-ярко присъствие, формите и цветовете стават по-наситени и уникални. А щом възникне това усещане, значи сме готови да вдъхнем още повече енергия. Но тя не идва толкова от нещата, които ни заобикалят, макар че можем пряко да абсорбираме енергия от някои растения и от светите места; тя идва най-вече от нашата връзка с Божественото в самите нас. На това самопознание в най-голяма степен са носители днес новите деца.

Сега идващите в света деца, имащи мисия да бъдат в съзвучие със синхроничните процеси, обезпечаващи доброто и предопределението, са истинските носители на мощното поле на интенцията, на очакването, което винаги е било наричано вяра.Те са носители на една по-висша генетична енергия, на всички онези специфични черти на характерите си, които ще им помогнат да изпълнят своите предварително зададени  задачи, да създадат едни нови идеални общности. Затова гените на техните родители се комбинират така че да им осигурят най-добрата подготовка и най-доброто възпитание, за да могат да осъществят своите цели чрез новите настройки на молитвените им полета. Именно те ще помогнат на своите родители да израстват, еволюират заедно с тях, да  издигат съзнанията им така, че да не са способни на зло. Те ще помогнат и за изграждането на една обща мисловна мрежа, на едно общо енергийно поле, по-мащабно от всичко познато досега, което да обхване цялата планета и да издигне нивото на мислене на всички хора. Дори и на онези, които все още имат тъмни намерения. Но това няма да стане насилствено, а чрез едно всеобщо разгръщане на молитвената ни енергия, подобно на светлина, която обгръща и озарява всички, които още не са се обърнали към позитивното. 

Затова с увереност в очакванията ни можем да кажем смело, така както се казва в една молитва: Да дойде Царството Господне, което носи възкресение, да дойде духовното основание, което ни обновява и да се прослави името Господне между нас, с което се завършва всеки добър почин. Амин!

Статията е прочетена 887 пъти
Назад към брой 47Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024