Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 24 в брой 36

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 24
Категория: Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ”

Международна търговия

3. Стабилизиране на международните размени: Практика.
Международното валутно сдружение

1.Страните, желаещи да се присъединят към Международното валутносдружение (МВС), приемат единицата МВС за паричен стандарт.

2. Новата единица не е статична (вещество); тя е динамична (действие). Като резултат от непрекъснатата активна валутна политика тя може да остане фиксирана величина, докато паричната политика я запази като такава.

3. Паричната политика на страните от МВС се основава върху стабилизирането на парите. (Парична стабилизация означава равновесие между предлагането на пари и предлагането на стоки - фиксирано общо равнище на цените - резултат от активна парична политика с тази цел).

4. Статистиката на цените, изискваща се за политиката на стабилизация, се записва върху уеднаквена система за всички страни в Сдружението.

5. Активната парична политика за стабилизиране като цел зависи от количествената теория за парите и от факта, че ако общото равнище на цените се колебае, тя трябва при всички обстоятелства, дори по време на война, да се връща в изходната си точка чрез увеличаване и намаляване на паричното обращение.

6. Паричните системи на страните от МВС остават национални, но се базират на еднакви принципи, валидни при всякакви обстоятелства и на всички етапи от развитието.

7. Тази еднаква национална парична политика отстранява главната причина за смущенията в баланса на търговията и за последвалата флуктуация в размените.

8. Все пак са възможни малки смущения в баланса на търговията, причинени например с промяната на сезоните.

9. За да се отстрани напълно ефектът от тези смущения върху размените, се учредява специална форма на международни книжни пари, които се внасят и изнасят без спънки от всички страни на Сдружението и се признават от тях за законно платежно средство, равностойно на националните пари.

10. Тези международни книжни пари се издават от службата на МВС, примерно в Бем, към страните от Сдружението и под техен надзор. Банкнотите на МВС се издават безплатно, с изключение на разхода за отпечатване и за управление.

11. Количеството на банкнотите на МВС се определя от регулиращия ефект върху размените, като за тази цел се изискват около 20% от националните емисии.

12. За количеството на банкнотите на МВС, издавани във всяка страна, службата на МВС в Бем получава менителна полица, платима само в случай, че страната, чрез лошо управление на националните пари, предизвикало постоянен дефицит в търговския баланс, е била принудена на изнася от нейните МВС-банкноти, като МВС-банкнотите се получават само за изплащане на ажио. От датата на това събитие менителната полица носи лихва.

13. Банкнотите на МВС се издават със стойности, особено подходящи за търговия на дребно. Затова оскъдността или излишеството на банкноти изчезва веднага.

14. В интерес на страните от Сдружението е да вземат мерките, необходими за запазване на банкнотите на МВС като равностойни на националните пари.

15. За тази цел национални банкноти се издават, когато банкнотите на МВС са се влели в страната, а националните банкноти се изтеглят, когато банкнотите на МВС са напуснали страната.

16. Ако тази международна валутна политика, предприета в интерес на банкнотите на МВС, води до осезаемо и трайно несъответствие с паричната стабилизация, международно разследване се упълномощава от службата на МВС да открие причината за смущението и да издаде до всички страни на Сдружението инструкциите, необходими за неговото отстраняване.

17. За да се изключи влиянието на разходите за транспорт (внос и износ) на банкнотите на МВС върху размените, този разход се понася от службата на МВС.

18. Разходът за управлението се разделя между страните на Сдружението пропорционално на количеството на МВС-банкнотите, издадени от тях.

19. Всяка неевропейска страна, спазваща параграфи 1 и 9 и възприемаща принципите на паричната стабилизация, може да се присъедини към сдружението и тогава ще получи обичайното количество от банкноти на МВС (20% от националната емисия).

20. Една страна може да напусне Сдружението по всяко време, като се освободи от менителните полици, споменати в параграф 12.

21. За да се разпусне Сдружението, тези менителни полици биха могли да се изплатят от службата на МВС, която след това би могла да унищожи така отменените банкноти.

Превод от английски: Георги Е. Андреев

Статията е прочетена 916 пъти
Назад към брой 36Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024