Коалиция ляв съюз за чиста и свята република - предизборно възвание в брой 178

Коалиция ляв съюз за чиста и свята република - предизборно възвание
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

Днес страната ни отново е пред избор! България от държава се превръща в географска територия. Олигархията и подопечната й политическа класа за 30 години причиниха ужасяващото неравенство и бедност, с което се нареждаме на последно място в Европа по всички показатели на човешко развитие и продължават да водят страната към тежки кризи, разпад и загуба на държавност и са пример за всеобщо бягство от отговорност. Страната отчаяно се нуждае от истинска лява и патриотична алтернатива.

Ние, представителите на леви и патриотични формации обединени в „Ляв съюз за чиста и свята република“ ще се борим:

 да защитим Отечеството от надвисналата смъртоносна заплаха, за да пребъде!

 да защитим Конституцията за социална, правова, демократична, и суверенна България.

 да освободим страната от родената от прехода номенклатурно-компрадорска олигархия, която злоупотребява с институциите в ущърб на гражданите. Обещаваме че няма да правим компромиси с грабителите на България!

 Ние сме истинските патриоти на родината и ще отстояваме българския национален суверенитет от всякакви външни посегателства и вътрешни предателства.

 Ние ще работим решително за да върнем достойнството на хората на наемният труд и на предприемчивите българи, които създават работни места.

 Ние следваме нашите социалистически идеали за справедливост, солидарност, свобода, демокрация, патриотизъм, отговорност и почтеност и за мир.

 Ние сме против глобалното настъпление срещу работните места и стандарта на живот.

 Ние сме противници на нетърпимото изостряне на неравенствата между „златният милиард“ и останалият свят.

 Ние сме за Чиста и свята република, в която са гарантирани правата на личността, хуманизма в човешките взаимоотношения и достойнството на всеки и ще се борим:

ДА ЗАЩИТИМ СВОБОДИТЕ И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ПАРЛАМЕНТАРНАТА РЕПУБЛИКА

 Защита на СВОБОДИТЕ срещу „безконтролната власт чрез страхуване“.

 Защита на ПРАВАТА на живот и здраве, на тайна на личността, на защита от всякакъв извън законов тормоз.

 Защита на ПАРЛАМЕНТАРИЗМА срещу „пълзящия авторитаризъм, и да опазим последната конституционна институция с доверие - ПРЕЗИДЕНТСКАТА – от вътрешни и външни провокации и изкушения!“

 За свободата на словото – без криворазбраната политическа коректност, без фалшиви новини и без закрита публична информация.

 За демократично управление на държавата с активно гражданско участие чрез пряка демокрация, осъществявана чрез национални и местни референдуми по всички важни за обществото въпроси.

 За справедливо и достъпно правосъдие за всеки независимо от мястото което заема в обществото. За справедливо правораздаване, което наказва кражбите, грабежите, корупцията и престъпленията срещу личността.

 Ние сме срещу произвола на паразитната чиновническа прослойка, която тормози гражданите от всички професии и фирмите. Ние сме за решителна реформа на държавната администрация и за малобройна, високопрофесионална и отговорна администрация.

ДА ЗАЩИТИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ

ОТ ОБЕЗЛИЧАВАНЕ

 Да върнем на българските граждани усещането за общност със своя история, с национални идеали, стремежи и цели.

 Да отстоим правото си на свободна и горда хилядолетна нация – сами да избираме своите приятели и да изобличаваме своите врагове.

 Да съхраним своята автентична история, за запазване на нашите национални традиции и да върнем на младите поколения знанието за нашите национални герои и борци за национално освобождение.

 Ние сме против по-нататъшната деградация на общообразователната система с откъсване на образованието от възпитанието; против едностранното формиране на децата като „граждани на света“, но не и родолюбиви и обичащи България патриоти; Ще върнем патриотичните теми и обичта към родината в българското училище!

 Да опазим традиционното българско семейство, като се опрем на православната идентичност и я свържем със социалните идеи за спиране на демографския срив и за възпроизводство на нацията ни.

 За развитие на духовността, съвременната култура и нрави – преди всичко в образованието, културата и медиите.

 Ще се борим срещу опростачването в човешкото общуване и срещу проникването на джендър-идеологията в България!

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА ТЕХНОЛОГИЧНА И СОЦИАЛИЗИРАНА ИКОНОМИКА:

 Не на пост-икономиката. За икономически растеж, основан на реална икономика и водещ до заетост, работни места и достойни доходи.

 За икономика, основаваща се на предприемачество, отговорност и почтена конкуренция; Икономика регулирана от държавата чрез закони, с които се осигурява стабилна, дълготрайна и предвидима конкурентна бизнес среда.

 За нова индустриална модернизация, която ще върне България сред развитите европейски държави и ще спре „изтичането на мозъци“ и на национален доход от страната.

 За завръщане на държавата в структуроопределящи държавни предприятия в приоритетни отрасли и в рискови технологични сектори.

 Не на зелената сделка и против новата вълна на деиндустриализация, която зелените сектанти налагат в Европа.

 За решителна защита на българската енергетика и индустрия, инфраструктура, международен транспорт и международен туризъм.

 За повече държава в секторите от сферата на националната сигурност; в секторите, осигуряващи социалната политика, политиката в образованието, здравеопазването и социалните грижи.

 За промяна в размерите и праговете за подпомагане на земеделските производители, което да стимулира създаване на конкурентни малки и средни земеделски стопанства.

 За опазване на земеделските земи и възстановяване на напоителните системи, съхраняване на българската природа, защита от изсичане и за възстановяване на българските гори.

 Няма да допуснем държавната собственост да бъде хранилка на политически протежирани лица и проводник на корупция в обществото. Ще наложим отговорно и ефективно управление на държавната собственост и предприятия в интерес на всички граждани.

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И ДОСТОЙНСТВО ЗА ТРУДОВИТЕ ХОРА И ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ

 За подкрепа и насърчаване на хората на труда, за да имат шанс да успяват с образование, с квалификация, с отговорност, с постоянство в труда и със съответстващи доходи.

 За подкрепа на предприемчивия и социално отговорен национален капитал, който рискува и създава блага и работни места.

 За стимулиране на местния малък и среден бизнес, ориентиран главно към вътрешния пазар и предлагане на масови стоки и услуги.

 За насърчаване на земеделските производители и подкрепа чрез специални програми на родното производство на месо, плодове, зеленчуци, етерично-маслени и медицински култури с висока добавена стойност, включително и чрез възпрепятстване вноса на плодове и зеленчуци с високо съдържание на пестициди и вредни за здравето компоненти.

ПРОТИВ ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВОТО И ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ В ДОХОДИТЕ

 Ще се борим против задълбочаването на неравенството и тежката демагогия със социалните помощи, против наглото висене на чужд гръб на здрави и прави социални слоеве – при лицемерно и цинично изоставяне и обричане на хората с увреждания на безмълвна самота и обществено безразличие.

 Ние сме за безкомпромисно налагане на солидарността и справедливостта в политиката на доходите от труд и предприемачество, от пенсия за прослужено време и възраст.

 Ще отстояваме подкрепа на обществото и държавата на самотните възрастни. Ще сложим край на социалната агресия и ще върнем достойнството на беззащитните стари хора!

ЗА СПРАВЕДЛИВА

ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

 Ще настояваме за промяна на едностранчивата данъчна политика, базирана почти изцяло на косвените данъци която ощетява потребителите и на плоския данък, с който се протежират богатите слоеве от справедливо плащане на съответни данъци.

 За премахване на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане със стръмна скала за облагане на доходи и дивиденти на богатите слоеве.

 За въвеждане на семейно подоходно облагане и минимален семеен необлагаем доход.

 За данъчна политика, с която се стимулира местния малък и среден бизнес, инвестициите и откриването на работни места и същевременно облага със стръмна скала износа на печалби и национален доход от страната с цел печалбите да се реинвестират в България.

 За диференцирани и по-ниски ставки на ДДС за храни, лекарства, стоки за децата, за книги, вестници и литература.

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ ЧРЕЗ РЕШИТЕЛЕН ПОВРАТ В СОЦИАЛНИТЕ СИСТЕМИ

 Дълбокото социално неравенство налага да се създадат две социални системи: една обществено - държавна без доплащане за всички ( но най-вече за бедните и средната класа), и втора, която е чист бизнес и е достъпна предимно за богатите.

 Ще освободим хората от здравния рекет, превърнал българина в „най-доплащащия от джоба си пациент“ в Европа; Ще се борим за достъпно за хората на територията на цялата страна обществено здравеопазване без доплащане (безплатно обществено здравеопазване). Ще променим системата на финансиране, която ощетява държавните здравни заведения, особено в средните и малки общини и обезлюдяващите се райони.

 Ще се борим за безплатно начално, основно и средно образование, и сме против системата на финансиране, при която парите следват ученика и частните училища се субсидират от държавния и/или общинските бюджети.

 Ще настояваме за окрупняването на държавните ВУЗ в до една дузина наистина качествени и привлекателни и за чужденците български университети. Ще отстояваме студентите да получават високо професионално и престижно висше образование.

ДА ЗАЩИТИМ НАЦИОНАЛНИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ

 Ние сме за Европейския съюз на суверенни национални държави, които се придържа към изконните ценности за свобода, демокрация, солидарност и свободно движение на хора и идеи и в който съюз България да е равна и равноправна с другите европейски народи.

 Ще се борим да върнем на българските граждани достойнството да са равни и равноправни на другите европейски граждани.

 Брюкселското еврочиновничество трябва да служи на европейските народи, а не обратното. Ние сме срещу Европа на две или три скорости и срещу поддържане на зони от Европа за избрани държави, от които България е изключена .

 Ще отстояваме създаване на общоевропейска армия, с която да заменим членството в НАТО

 Ние ще даваме отпор на все по-засилващия се натиск срещу националния ни суверенитет - от наши съседи и Велики сили и за да спрем посегателствата срещу териториалната ни цялост и срещу световно признатите ни граници.

 Ще изобличаваме и ще даваме отпор на провокациите срещу приятелството между България и Русия - дело на недоброжелатели на Родината ни!

 Ще се борим за „България – зона на мира!“ и „Черно море – зона на мира!“

ЗА ДОСТОЙНСТВО, ОТГОВОРНОСТ И ПОЧТЕНОСТ В ПОЛИТИКАТА!

 Стига депутатски бягства от отговорност! Искаме от новият Парламент – да е единен срещу множащите се заплахи за България! Искаме Правителство от доказани родолюбци!

 „Ще бъдем с България в сърцата и ще работим за отечеството докрай и без компромиси!“

Ние сме носители на истинската и автентична промяна тъй жадувана от българският народ!

Статията е прочетена 1473 пъти
Назад към брой 178Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024