Орфизмът в монетите на Римската империя в брой 129

Орфизмът в монетите на Римската империя
Категория: История

Настоящата публикация се спира върху един изследователски проблем, който досега не е разработен достатъчно. Той се отнася до изясняването на първите монети, разглеждани като културни ценности. Както е известно, съществува тезата, че на Балканския полуостров първите, които са изработвали монети, са древните гърци и досега преобладава необоснованото становище, че населението на древна Тракия е възприело от древните гърци технологията и семантичното възприемане на първите модели и форми на монети. Ето защо, разглеждайки монетите като културна ценност, по-точно като информационно-документално наследство в настоящото научно съобщение правя опит да изясня няколко въпроса: Първо - кои са първите етнически общности, които изработват монети; Второ - как тези монети могат да бъдат интерпретирани като културна ценност и трето каква е връзката с определянето значението на тези монети за формирането и изясняването на  социокултурните ни представи за античното население на Балканския полуостров.

Орфизмът в монетите на Римската империя

Разглеждането на монетите като информационно документален феномен, като културна ценност дава възможност да изясним етнокултурната характеристика на първични форми на държавни образувания през античността и по този начин да изясним не само характера на парично-търговските взаимоотношения, но и етнокултурните специфики на членовете на общността, в която се извършват парично-търговските взаимоотношения. Ето защо в настоящото научно съобщение аз разглеждам всички известни досега монетни форми, в които е представен един типично древно български етнокултурен и етно-религиозен феномен – Орфей и всичко, което е свързано с езотеричното и религиозно философско Орфеево  учение. Орфей и неговото учение има безспорно български етнокултурен произход.

Орфизмът в монетите на Римската империя

Представям и известни досега няколко монетни форми, на които е изобразен Орфей. Тези монети са датирани от началото на 2-и век и ми дават основание   да поддържам тезата, че не древните гърци, а древните траки са изработвали първите монетни форми не само в Европа. Разглеждането на монетите като културно-исторически ценности и прилагането на културономичния подход ми дава основание да защитя разбирането, че древните български предци са носители на традиционните културни практики.

Статията е прочетена 881 пъти
Назад към брой 129Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024