Споделяне и осмисляне на някои идеи за безлюдни хуманни, здравословни и хармонизиращи безелектроенергийни технологии през уникалния период 2015-2018 г. в брой 102

Споделяне и осмисляне на някои идеи за безлюдни хуманни, здравословни и хармонизиращи  безелектроенергийни технологии през уникалния период 2015-2018 г.
Категория: Сърцето, душата

В нашия дуален свят (света на противоположности - например абстрактното „+” и  „- ” във физическия, и добро и зло - в душевния свят), появяването на човека като хибрид между дух и материя поражда редица особености при развитието и оцеляването му. Въвеждането на понятието  „Нулево поле” в квантовата физика допуска възможността в даден момент Земята,   преминавайки през такова поле, да нулира всички налични Поляритети (включително и електричеството), което внедрено преди стотина години облекчава живота ни, но може да предизвика в такъв момент и хаос. Това не трябва да ни плаши, защото през хилядолетната човешка еволюция ние сме се опирали на редица безлюдни технологии (без човешка намеса) на базата на растенията и животните и заедно сме оцелявали физически по пътя на хоризонталната си еволюция на Земята... Това е може би една от възможностите от хоризонтална човешка еволюция на Земята да преминем във  вертикална, като Космически същества - в  Квантов (енергиен) преход на възнесение. Приложението на свободната воля за реализация във физически, душевен или духовен свят изисква наличието на съответните енергии и знания за компенсиране човешките  енергийни, информационни и творчески разходи. Ето защо, ще се опитам да споделя някои мисли за биоритмологията в човешкия живот.

Много е характерен 7-годишният цикъл в развитието на човека, като се почне от детската до преклонна възраст. Първият седемгодишен цикъл завършва с физическото оформяне на детето, следващият - със психическото (психе - душа), третият седемгодишен цикъл завършва цялостното духовното развитие на човека - 21  годишна възраст. В някои общества това е възрастта на пълнолетието и оттогава човекът е длъжен  да стане  отговорен за своите дела пред обществото. Това е много важен цикъл, успешното завършване на който много зависи както от съзнателната  и целенасочена дейност на самия  индивид, така и от неговото обкръжение - семейство, род, училище, общество, улица, където се вихрят много най-различни, включително и низки страсти като алкохол, цигари, наркотици. Някои през целия си живот  остават безотговорни деца, на които никой не може да разчита за нищо. Всеки може да наблюдава какви ангелчета са децата в детската градина и какви стават при пълнолетието си.Трябва да се подчертае важната роля на бабите и дядовците по рождение, за предаване на позитивните наследствени качества на рода и родовия опит. За съжаление се наблюдава невероятно отчуждение в семейството (който си има деца да си ги гледа) и рода, а от това зависи дали ще има  приемственост на позитивни качества и опитности между поколенията и продължение на рода. Поради ускоряване на времето (скъсяване на времето между животоопределящите събития в човешкия живот - например констатират се случаи на раждане от 6-8 годишни пълноценно физически развити момичета на хармонични деца, но семейството, родът и обществото не са осъзнати да решат тези проблеми (за което говорят  хилядите  аборти годишно в България).Примернто, от четиримата баби и дядовци се раждат поне две  деца, които могат  да създадат нормално семейство и то трябва да има четири деца, за да можем да прогнозираме съхранение на рода. Първият 21-годишен цикъл на човешкото развитие наричам „самосъзидание”, защото е определящо активното действие на самия индивид като творец (както на обкръжаващата го физическа среда и общество, така включително и на самия себе си, защото от него много зависи бъдещото му развитие развитие като хармонична личност).

Все по-често се срещат млади хора, които могат да разглобят и сглобят компютър, но не знаят таблицата за умножение, хора с висше образование без елементарни познания за хуманност, с основно образование за комуникация и човешко общуване и липса на елементарни приложно-практически програми за жизнено оцеляване в реалния физически свят. Обществото ги прави търгаши и потребители, които знаят как да се продадат, но не знаят как да създават истински ценности.

Така се създава армия от потребители, което ще доведе до самоунищожение на семейството, фамилията, родът, народът и човечеството.

Вторият 21-годишен цикъл до 42 години (пак 3 по 7 години на активна съзнателна работа във физическия, психическия и духовния свят) наричам „самоосъзнаване”. През този период човек прави анализ на своята реализация тук и сега на земята и изпълнението на своята земна мисия.В случай на незадоволителна самооценка на индивида той пуска своята програма за самоунищожение, заложена в неговия биокомпютър и съзнание, което обяснява ниската продължителност на живота у нас.

България, която през миналия век се славеше със своите дълголетници, сега не може да се похвали със същото.Ще цитирам информацията от вашия вестник, че проверка във връзка с гласуването е констатирала, че в момента в България има 51 жители с възраст над 110 години.Дълголетието не е случаен факт и затова преди години изказах идеята за създаване на „Академия за съзнателна родова еволюция с цел физическо и духовно родово оцеляване през Квантовия преход”. На базата на създадените „родословни дървета” и чрез творческо общуване между родовете може да се създаде „Банка с данни за българските родове от дълголетници” и този опит да се приложи от целия народ.

При реализация на човека във физическия свят на преходни ценности - пари, власт и слава, когато борбата за грабене на физически и материални ресурси е доведена до нивото на война с всичко и всички (която според последните мои 61 съзнателни  години не е преставала и както се изрази вече покойният полярен изследовател и  американски адмирал Ричард Бърг през 1945 г.: „ Третата световна война ще се води от полюс до полюс”). Ние забравяме, че Творецът ни е обезпечил всичко, необходимо за нашето нормално физическо съществуване и нашата задача е изпълнението на поставените духовни (съ-творчески, а не разрушителни)  мисии в този космически свят, включително и създаване на здраво и годно за оцеляване поколение. Определяща е ролята на големия и сплотен род, семейство и народ за физическото оцеляване, каквито идеи сме споделяли.

Повишаването на енергетиката на околното пространство на съвременния човек, живеещ хармонично с природните стихии на майката Земя, Луната, Слънцето и Космоса, съдейства за по-лесното реализиране в душевния свят на правата и обратна връзка с висшите духовни йерархии, които ни направляват и пазят от нашите неразумни действия. За тази цел обаче са ни нужни не толкова физически, а душевни енергии и то в много по-големи количества, с което се харакеризира третият - 21-годишен цикъл (до 63 години), който можем да наречм „разширено съзнание”.На преден план излиза осмислянето на идеята, че ние сме едно цяло както като човечество, така и с Вселената.

Ето защо е необходимо  постепенно освобождаване от материалните окови (идеята за неуязвимост, както към болести, така и от намалена нужда от сън, приемане на излишна храна - човекът през живота си приема около 100 -150 тона храна и изхвърля същото количество съобразно неговото физическо натоварване), както и ограничаване на загубите от излишно вложената физическа, химическа и интелектуална енергия за придобиването и преработката им в нашия организм. По този начин, икономията от биоенерия може да се употреби от нашия биокомпютър за решаване на възвишени цели и влючването ни като Съ-творци в Космическото шоу.

Известните от хилядолетия безлюдни технологии като земеделие, овощарство и пчеларство (например в един кошер може да има от 80000 до 120000 работници (пчели), в по-малко от 1 кубичен метър, ВСЯКА ОТ КОИТО ПОСЕЩАВА ОКОЛО 2.5 МИЛИОНА ЦВЕТОВЕ И ПОВИШАВА ДОБИВИТЕ ЧРЕЗ ОПРАШВАНЕТО С 30%),  при които човекът МОЖЕ ДА БЪДЕ  в добрия случай наблюдател и помощник работещ в „нулевото пространство” според квантовата физика, а не търсач на максимална печалба на всяка цена чрез безмилостна експлоатация на природните ресурси на майката Земя и своите братя. Не е случайна прогнозата на Айнщайн, че четири години след като умрат пчелите ще загине и човечеството.

Пътят на освобождаване на човешкия род от материалните  окови на физическия глад и компенсиране на енергийните загуби чрез фини енергии - друго дишане И ХРАНЕНЕ, музика, песен, танц, единно съзнание, творчество и ЛЮБОВ.

Замърсяването на водоизточниците на питейна вода може да се компенсира чрез поемане на жива клъстерна вода от прясно изтискани сокове от плодове и зеленчуци, както и протиева, снежна и дъждовна  вода. Оптимизирането на човешкия биоенергоинформационен обмен с помощта на биоритмологията ще освободи енер­ия за творчески изяви и формиране на хуманни събития. Вече има много примери на мъдри хора, които компенсират човешките енергийни загуби и нямат чувство на глад, хранят се с нематериална храна, а с естествените природни фини енергии в пространството на Единното съзнание на любовта и безкористно служене, характеризиращо живота на съвършения земен човек с космическо съзнание след 63-годишната възраст.

КАТО ОПРЕДЕЛЯЩА ЗА НАШИТЕ СЪВРЕМЕННИЦИ Е 70-ГОДИШНАТА ВЪЗРАСТ- (първия пореден цикъл от 7 години за физическата хармония на МЪДРЕЦИТЕ) с възможности за работа извън нашите СЪВРЕМЕННИ понятия за време и пространство. Наличието на сравнително много хора с свръхестествени възможност по нашите земи си обяснявам с факта, че тук не е имало през средните векове много клади за изгаряне на духовно ориентирани личности и родове, както в Европа. Като търсачи на истината хората от четвъртата възраст, които ако чрез своята мъдрост са запазили съвършеното си здраве, ИМАТ НЕОБХОДИМАТА ЕНЕРГИЯ И ИНФОРМАЦИЯ   чрез ежедневни съзнателни занимания да вземат верни решения в планетарен и космически план. Като елементарен пример за самостоятелно биолокационно (задаване на правилно поставен въпрос от духовно ориентирания търсач на истината и получаване на верно решение за дадения момент във времето и пространството) нормално здравословно състояние на човека ще изброя: 1. Сърдечен пулс - 60 удара в минута и по-малко; 2. Честота на дишането в минута - брой вдишвания и издишвания - 8; 3. Автоматична пауза, непроизволно задържане на дишането след издишване - 4 секунди; 4. Контролна пауза - задържане на дишането след издишване до първо затруднение – 60 секунди; 5. Волева пауза - задържане на дишането от първото затруднено дишане,  докато е възможно - 60 секунди; 6. Максимална пауза - сумата от контролната и волевата пауза - 120 секунди.

Овладявайки висшето изкуство на живота, като се започне с дишането, храненето и изкуството на тишината, тъмнината, интуицията, на безкористното служене и любовта, човекът върви по пътя на своята съзнателна еволюция. За целта е необходимо да се създават хармонични колективи  от хора - мъдреци (каквато идея имахме преди години - „ Съвет на мъдреците на истинската реалност”), работещи ХУМАННО със естествените природни стихии ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ  НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. Това е особено актуално за хората от третата, четвъртата и пета възраст (5 х 21 = 105 години), при които се променят физиологическите и душевните процеси в човешкия организъм и те трябва да се съобразяват, че не са на 21 години за поставяне на физически рекорди. Тяхната оптимална работа е в душевната (информационна) и духовна (творческа) реализация, чрез чист и надежден канал на любовта за получаване на верни решения, които да се реализират в своя индивидуален реален живот.

 В България се проведе курс за учители по  „Пермадизайн” (Пермакултура), основните идеи на който са показани в приложената схема и за съжаление поради очуждението на младото поколение от майката земя, тази задача се изпъл­нява предимно от възрастни хора, на границата на техните физически възможности, за които това е и начин за хармонизиране, съвършено здраве и физическо оцеляване. Поради ниската степен на осмисляне на човешката възможност за САМОИНФОРМИРАНЕ, САМОКОНТРОЛИРАНЕ, САМОРЕГУЛИРАНЕ И САМОЕНЕРГИЗИРАНЕ НА НАШИЯ БИОКОМПЮТЬР (върху чието самоосъзнаване работим много малко) душевното (БИОЕНЕРГОИНФОРМАЦИОННО) И ДУХОВНО  (ТВОРЧЕСКО) САМОРЕАЛИЗИРАНЕ ИЗОСТАВА, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО НИЕ СЕ САМОУНИЩОЖАВАМЕ.

Ето защо в тези СЪВРЕМЕННИ УНИКАЛНИ КАТО КВАНТОВ ПРЕХОД  и тревожно вълнуващи ни времена е необходима обмяна на позитивния опит, постижения и методики на духовно ориентираните родове и техните виолетови и кристални деца сред естествената жива природа, което се стремим да правим през последните десетина години на различни лекции, кинолектории и мероприятия като „Духовния пикник на Черешовата  градина” в село Опицвет на 30 км от София.

инж. Божидар Даскалов (bkdaskalov@abv.bg)

Статията е прочетена 605 пъти
Назад към брой 102Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024