Непорочното зачатие - предадена чрез Светия дух генетична информация в брой 99

Непорочното зачатие - предадена чрез Светия дух генетична информация
Категория: Сърцето, душата

Човекът е микромодел на Вселената и със силата на духа си може да прозре връзката си със своята Първопричина

Напоследък тайната на непорочното зача­тие, чрез което в нашия свят е дошъл Богочо­векът Исус Христос, вече все повече се раз­тълмя с помощта на езотеричните и научните обяснения.
В първата половина на 90-те години на 20 век учените откриха , че цялостната програ­ма на организма се съдържа в структурата от течни кристали на ДНК. Съчетанието на ней­ните хромозоми образува холографски решет­ки, наречени поле. Когато то получи зададена програма, се създават вълнови образи, нещо като биологични рисунки във времето и прос­транството. Вълните пък се задават още при деленето на човешките клетки в ембриона. Тази забележителна технология на Бога чрез вълнов образ, творящ материя, вече се прилага милиарди години, без да е напълно разгадана и повторена от някой до ден - дне­шен.

Теоретичната основа на вълновата гене­тика постави руският изследовател Пьотър Гаряев. Има вече и опити да се създадат гене­ратори на солитона – енергийни вълни, които разчитат, запаметяват и предават генетични програми. А чрез тях по вълнов път да се пре­дава генетична информация от един биологи­чен вид на друг.

С разкодирането на генетичния код - едно от най-забележителните произведения на Всевишния, се е заела международната програма “Човешкият ген”. Пълните “събрани съчинения” на Господ Бог се състоят от над 140 000 гени и 3 млрд.200 млн. букви-знаци. Изчислено е, че ДНК на цялото човешко тяло би стигнало, ако се разплете, до Луната и об­ратно 8000 пъти. Учените разчетоха тези бу­квени фигури, но още не ги разбират съвсем добре. Но в близките години, по думите на д-р Хейзер -Тайн, един от ръководителите на из­следователската програма, ще се разбере кой ген конкретно на коя част от човешкия органи­зъм съответства и така ще се открият причи­ните за над 400 болести, както и възможност­ите за лечението им. Тогава лекарствата ще бъдат на генетична основа, разработвани за всеки човек индивидуално. По-късно ще могат и да се изправят повредените гени, да се заменят един с друг и в последния етап на проучването да се дописват цели абзаци в ня­кои участъци от веригата на ДНК.

В близките години, според проф. Ли Сил­вър от Пристънския университет ще се опре­дели пълния набор от необходимите за пъл­ното здраве на човека “разчитания”. И най- важното, разшифрова ли се геномът, ще се узнаят и разберат най-невероятните събития в човечеството. Едно от тях е и така нарече­ното непорочно зачатие. По тази тема на спе­циален симпозиум в САЩ теолози, генетици и езотерици стигнаха до заключение, че Све­тият дух е предал генетична информация чрез енергия с гигантска мощ от Първоиз­точника-Бог. Това е развитие на една клетка под въздействието на генетична информация от външна енергия. И материалната основа на вълновия геном на това външно енергий­но поле е физическият вакуум между атомите, изпълнен със свръхлеки частици – микролеп­тоните и техните вълни. От такива микрочас­тици се състоят човешките мисли и от тях се формират откривателските и гениални идеи, един друг оригинален вид “зачатие”.

По този начин се осъществява всяка сът­ворителна дейност. Енергийните вълнови частички се зараждат във вакуумния свръхмо­зък и когато вълновите им холограми се уплът­нят в материя, се сътворяват всякакви биоло­гични системи. Така езотериците обясняват и сътворителната дейност на Висшия раз­ум при непорочното зачатие, и раждането на Исус Христос. По този начин могат да се обяснят и древните митове, в които се говори, че посветени в тайното познание могат с енер­гията на мисъл-форма да сътворяват зачатие, без да влизат в досег с биологичната женска структура.

В по-ново време досега са известни око­ло 16 случая в Африка и в Европа на непо­рочно зачатие при хора. Лекарите изразяват предположение, че за тези “чудеса” е виновна бактерия, която обикновено се среща при на­секомите, но може да се пресели и в човека, като стимулира делението на яйцеклетката и образува зародиш. Тази бактерия, обаче, уни­щожава мъжките зародиши или ги превръща в женски. Зафиксирани са и немалко случаи на смяна на пола на ембриона при хора, пре­живели есктремни ситуации или живеещи при много топъл климат.Интересното е, че вина­ги мъжкият пол се променя в женски, но ни­кога обратно.

В природата също е известно девствено зараждане на живот. Нарича се още “парте­ногенеза” /от “партенос” - девица и “генезис” - раждане/. При този вид полово размножа­ване зародишът се развива без оплождане на яйцеклетката. Среща се при някои животни, насекоми, цветя, водорасли. Майката при­рода вероятно има свой резервен метод за възпроизводство при нужда и заплаха за обикновените начини. Може би, защото при всички представители на човечеството и на животинското царство смъртността е по-висо­ка при мъжките екземпляри. Изследователите на този феномен твърдят, че той е наблюда­ван по целия свят от векове наред. И това се дължало на разрушителната сила на мъжкия хормон тестостерон, докато женският хормон – естроген играе защитна роля за женския ор­ганизъм.

След изобретяването на процеса за сли­ване на гените в 1980 г. от Уолтър Гилбърг и Фредерик Сонджър, приложната генетична наука може вече да прилага три главни линии – клониране, срастване на гени и сливане на клетки, с това практически притежава силата да пресъздава човешкото подобие. А какви ли възможности са имали и имат някои други ви­сокоразвити извънземни цивилизации? Спо­ред руският уфолог Шаша, те гледат на зем­ните жители като на истински резервоар на живота и разума и чрез генни опити върху тях искат да съживят умиращите си видове, обре­чени на изчезване. Затова от 50-те години на ХХ век, според него, сред земляните живели и хибриди – получовеци и полуизвънземни съ­щества от други планети, създадени от полови клетки на отвлечени земни жители.

След такива генни експерименти от една космическа групировка преди хиляди години, според известния български медиум Нина Ни­чева, човешката ДНК е била променена и това отключило лавина от енергийни смущения, отклонения и изкривявания на честотите на трептенията на материята. А ДНК е софтуер­ът на компютъра на физическото тяло. Тя е като многонишков мислещ оптически кабел на Духа, за когото пространството и времето нямат значение. Чрез него човешкият дух е свързан със Създателя си и енергията Му, като между тях протича информационен обмен. Но едва след 100-200 години човешката ДНК ще еволюира и ще се приближи до оригиналния си вариант. Нейните изолирани, блокирани и закърнели части отново ще се променят чрез по-високата честота на трептене на мозъчни­те вълни. Така човешкият ум ще обнови тези звена с липсващата им енергийна субстанция на светлината и любовта. Защото човешката ДНК има космическа идентичност. А пред­стоящото духовно израстване ще възвърне нейната автентичност, за да може да се слее с ритъма на Вселената. Защото, когато ДНК изпълни заложената в нея програма, тя при­тегля нейния носител към централното ядро на всемира – Създателя. Тогава човекът чрез духа си се слива с Него и също става Създа­тел.

Когато пък ДНК изпълни своята мисия тук на Земята, ще има енергийна трансформа­ция и ново пътешествие в дълбините на мно­гопластовия Космос, където ще последват нови програми за нови проявления на Създа­теля.

Сега спиралата на ДНК, т.е. на живота, се събужда за новия живот в четвъртото изме­рение, твърди Ничева. Необходимото за това време от 250 хиляди години вече се изпълни. А разгаданото духовно явление на непорочно­то зачатие, ще ни докаже, че човекът е мо­дел на огромната Вселена и единствено със силата на духа си може да прозре тази тайна и връзка със своята Първопричина.

Статията е прочетена 1346 пъти
Назад към брой 99Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024