ЕВАНГЕЛИЕ НА МИРА НА ИИСУС ХРИСТОС ОТ УЧЕНИКА ЙОАН в брой 45

ЕВАНГЕЛИЕ НА МИРА НА ИИСУС ХРИСТОС ОТ УЧЕНИКА ЙОАН
Категория: Сърцето, душата

(ЕВАНГЕЛИЕ НА ЕСЕИТЕ)
Продължение от бр. 44

Това се случи при ручея. Много болни постеха и се отдаваха на молитви с Божиите ангели в продължение на седем дни и седем нощи. И голяма бе тяхната награда, защото те следваха словата на Иисус. И в края на седмия ден всичките им болести ги оставиха. И когато слънцето се издигна над хоризонта, те видяха Иисус да идва към тях откъм планината и около главата му светеше яркият ореол на изгряващото слънце.— Мир вам!

А те не казаха нито дума, само се проснаха на земята пред него и докоснаха края на дрехата му като свидетелство за своето изцеление.
— Благодарете не на мен, а на вашата Земна майка, която ви изпрати своите ангели целители. Вървете и не грешете повече, за да не видите повече болест. И нека ангелите целители станат ваши ангели хранители. А те му отвърнаха:

— Къде да вървим, Учителю, та нали с теб е словото на вечния живот? Кажи ни, какви грехове да избягваме, за да не боледуваме никога вече?

Иисус им отвърна:
- Нека бъде според вярата ви - и той седна сред тях на земята и заговори:

- Казано е: „Почитай твоя Небесен отец и твоята Земна майка и изпълнявай техните заповеди, за да бъдат дълги дните ти на земята“. След това е дадена заповед: „Не убивай“, защото животът се дава всекиму от Бога, а това, което е дадено от Бога, човек не може да отнеме. Истина ви казвам, от една майка произхожда всичко живо на земята. И затова този, който убива, убива своя брат. От него Земната майка ще се отвърне и ще отдръпне своята гръд, даряваща живот. И нейните ангели ще странят от него, а Сатана ще намери обител в неговото тяло. И плътта на убитите животни в неговото тяло ще бъде собствения му гроб. Истина ви казвам, този, който убива, убива себе си, а който яде плътта на убитите животни - яде тялото на смъртта. Защото в неговото тяло всяка капка от тяхната кръв се превръща в отрова, в неговия дъх техният дъх се превръща в зловоние, в неговата плът тяхната плът става гнойни рани, в неговите кости техните кости стават на вар, в неговите вътрешности техните вътрешности стават на гнилоч, в очите му техните очи се обръщат на пелена, в ушите му техните уши се превръщат в сярна запушалка. И тяхната смърт става негова смърт. Само чрез служене на вашия Небесен отец вашите дългове от седем години се прощават за седем дни. Но Сатана не ви прощава нищо и нему вие сте длъжни да заплатите за всичко. „Око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, крак за крак, огън за огън, рана за рана, живот за живот, смърт за смърт.” Защото възмездието за греха е смърт. Не убивайте и не яжте плътта на невинни жертви, за да не станете роби на Сатана. Защото това е пътят на страданията, а той води към смъртта. Изпълнявайте волята на Бога, за да могат неговите ангели да ви служат по пътя на живота. И така, вслушайте се в Божиите слова: „Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна. А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна. Също и млякото на всички същества, които се движат и живеят по земята, да ви бъде за храна. Така, както съм им дал зелените треви, на вас давам тяхното мляко. Но плът и кръв да не вкусвате! А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам; от брата на всеки човек ще изискам живота на човека; ще потърся всички убити зверове и душите на всички убити хора. Защото Аз, вашият Бог, съм Бог силен и ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до трето и четвърто коляно на ония, които Ме мразят, и показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди. Обичайте своя Бог с всичкото си сърце и с цялата си душа и с всичката си сила - това е първата и най-важна заповед.”4 А втората е: „Възлюби ближния си като себе си“.5 След тези думи всички останаха в мълчание, освен един, който възкликна:
— А какво да направя, Учителю, ако видя див звяр да напада брат ми в гората? Трябва ли да оставя брата си да погине, или да убия дивия звяр? Няма ли да престъпя закона в този случай?

Иисус отговори:
— Казано е: „Всички зверове, живеещи на земята, и всички морски риби и всички летящи птици предавам във вашата власт”. Истина ви казвам, от всички същества, които живеят на земята, Бог е създал единствено човека по свое подобие. И затова зверовете са създадени за човека, а не човекът за зверовете. Значи, ако убиеш див звяр, за да спасиш живота на брат си, ти не престъпваш закона. Истина ви казвам, човекът е по-велик от животното. Но ако някой убие звяр без причина, когато звярът не го напада, от желание да убива или заради месото, или кожата, или зъбите му, той върши престъпление, защото сам се превръща в див звяр. И неговият край ще бъде същия, като на дивите зверове.

После друг каза:
— Мойсей, най-великият човек на Израил, е разрешил на нашите деди да ядат плътта на чистите животни и е забранил само плътта на нечистите зверове. Защо ти ни забраняваш плътта на всички зверове? Кой закон е от Бога? Моисеевият или твоят?

И Иисус отвърна:
— Бог е дал чрез Мойсей десет заповеди на вашите деди. „Тези заповеди са тежки” - казали те и не могли да ги спазят. Когато Мойсей видял това, той се изпълнил със съжаление към своя народ и не искал той да загине. Тогава Мойсей им дал десет пъти по десет заповеди. Защото този, чиито нозе са крепки като планина, няма нужда от патерици, но този, чиито крайници треперят, с патерици се движи по-добре, отколкото без тях. И Мойсей казал на Господа: „Сърцето ми е пълно със скръб, защото народът ми ще загине. На тях не им достигат знания и не са способни да разберат Твоите заповеди. Те са като малки деца, които още не могат да разберат думите на баща си. Позволи ми, Господи, да им дам други закони, за да не погинат. Ако те не могат да бъдат с Теб, Господи, нека поне да не са против Теб, за да могат да се закрепят, и когато дойде времето и те съзреят за твоите слова, тогава им разкрий законите си”. Затова Мойсей разбил двете плочи, на които били написани десетте заповеди, и вместо тях им дал десет пъти по десет. От тези десет пъти по десет книжниците и фарисеите направили сто пъти по десет заповеди. И те поставили непоносимо бреме на вашите рамене, такова, каквото и те самите не можели да носят. Колкото са по-близо заповедите до Бога, толкова по-малко са те. И колкото са по-далече от
Бога, толкова повече трябва да бъдат. Затова законите на книжниците и фарисеите са неизброими, законите на Човешкия син са седем, на ангелите - три, а на Бога – един. Затова аз ви уча само на тези закони, които вие можете да разберете, за да можете да станете човеци и да следвате седемте закона на Човешкия син. Тогава ангелите на Небесния отец също ще ви разкрият своите закони, за да може святият Божи дух да слезе върху вас и да ви доведе до Неговия закон. Всички бяха изумени от неговата мъдрост и го запитаха:
— Продължавай, Учителю, научи ни на всички тези закони, които можем да разберем.

И Иисус продължи:
— Бог заповядал на нашите предци: „Не убивай!“. Но сърцата им се ожесточили и те започнали да убиват. Тогава Мойсей решил, че те поне не трябва да убиват хора, и им позволил да убиват животни. Но тогава сърцата на вашите предци се ожесточили още повече и те започнали да убиват и хора наравно с животните. Но аз ви казвам: Не убивайте нито хора, нито животни, нито за храна. Защото ако вие приемате жива храна, тя ви изпълва с живот, но ако убивате своята храна, мъртвата храна ще убие и вас. Животът произлиза само от живот, а смъртта винаги произхожда от смърт. Всяко нещо, което убива храната ви, убива също и телата ви. А всяко нещо, което убива телата ви, убива също и вашите души. И вашите тела стават такива, каквато е храната ви, а духът ви става такъв, каквито са вашите мисли. Затова не приемайте за храна нищо, което е било разрушено от огън, студ или вода. Защото изгорената, загнилата или замразената храна също така ще изгори, разложи или замрази вашето тяло. Не се уподобявайте на глупавия земеделец, който засял нивата си със сварени, замразени и прогнили семена. И като дошла есента, на нивата не се родило нищо. Огромна била мъката му. Но бъдете подобни на земеделеца, който засял нивата си с живи семена и тя родила живи класове пшеница, сто пъти повече, отколкото той посял. Истина ви казвам, живейте само с огъня на живота и не гответе храната си с огъня на смъртта, който убива вашата храна, вашите тела, а също и вашите души.

- Учителю, къде е този огън на живота? - попитали някои.
- Във вас, във вашата кръв и във вашите тела.

- А огънят на смъртта? - запитали други.
- Този огън, който гори извън вашето тяло, е по-горещ от кръвта ви. С помощта на този огън на смъртта вие готвите храната си у дома и на полето. Истина ви говоря, огънят, който разрушава вашата храна и вашите тела, това е огън на злобата, която разяжда вашите мисли, разяжда вашия дух. Защото тялото ви е това, което ядете, а духът ви е това, което мислите. Затова не приемайте за храна нищо, което е било унищожено от огън по-силен от огъня на живота. Яжте всички плодове от дърветата, всички треви от полята, млякото на животните, което става за пиене. Защото всичко това е отхранено и отгледано с огъня на живота и е дар от ангелите на нашата Земна майка. Но не яжте нищо, което е придобило своя вкус от огъня на смъртта, защото такава храна е от Сатана.

- Как да приготвяме хляб без огън, Учителю? - попитаха изумени някои Иисус.
- Нека Божиите ангели да приготвят вашия хляб. Навлажнете пшеницата, за да влезе в нея Ангела на водата. След това я оставете на въздух, за да я обгърне и Ангела на въздуха. И я оставете от сутринта до вечерта на слънце, за да може и Ангела на слънчевата светлина да слезе върху нея. След благословията на трите ангела скоро във вашата пшеница ще покарат кълновете на живота. След това смачкайте зърната и направете тънки питки, каквито са приготвяли прадедите ви при бягството от Египет, робската обител. Тогава отново ги подложете на слънчевите лъчи още с изгрева и когато слънцето се издигне до зенита, ги обърнете на другата страна, за да ги обгърне и оттам Ангела на слънчевата светлина, и ги оставете така, докато залезе слънцето. Ангелите на водата, въздуха и слънчевата светлина са отхранили и отгледали пшеницата на полята, те трябва да приготвят и вашия хляб. И същото слънце, което посредством огъня на живота е позволило на пшеницата да израсне и да узрее, трябва да изпече вашия хляб в същия този огън. Защото огънят на слънцето дава живот на пшеницата, хляба и тялото. А огънят на смъртта погубва и пшеницата, и хляба, и тялото. А живите ангели на живия Бог служат само на живите хора. Защото Господ е Бог на живите, а не Бог на мъртвите.

И така, винаги приемайте храна от софрата на Бога: плодове от дърветата, злакове и треви от полята, мляко от животните и мед от пчелите. Защото всичко, което е в повече от това, е от Сатана и води по пътя на греха и болестите до смърт. Храната, която приемате от изобилната трапеза на Бога, дава сила и младост на вашето тяло и вие никога няма да видите болест. Божията трапеза е давала храна на Мелхиседек в древността и, истина ви казвам, ако вие живеете така, както той е живял, тогава волята на Бога на живите ще даде и на вас дълъг живот на земята, както е дал и на него. Истина ви казвам, живият Бог е по-богат от всички богаташи на земята и неговата изобилна трапеза е по-богата от най-изобилната софра на пиршествата на всички богаташи на земята. Затова яжте през целия си живот от масата на нашата Земна майка и никога няма да се видите в нужда. И когато приемате храна от нейната трапеза, яжте всичко така, както го намирате на масата на Земната майка. Не варете храната на огън, не смесвайте продуктите един с друг, за да не се превърне вашият корем в блато със зловонни изпарения. Истина ви казвам, това е отвратително в очите на Господа. И не бъдете като алчен слуга, който винаги изяждал на масата на своя господар порциите на другите. Той всичко поглъщал сам и смесвал всички блюда в лакомията си. Като видял това, стопанинът се ядосал и го изгонил от масата. И когато всички се нахранили, той смесил всичко, което останало на масата, и като извикал алчния слуга, му казал: „Вземи и изяж всичко това заедно със свинете, защото мястото ти е сред тях, а не на моята маса”. Затова бъдете внимателни и не осквернявайте храмовете на вашите тела с различни мръсотии. Задоволявайте се с два-три вида храни, които винаги ще намерите на трапезата на нашата Земна майка. И не се опитвайте да погълнете всичко, което виждате около себе си. Истина ви казвам, ако смесвате във вашето тяло всички видове храни, ще нарушите покоя на тялото си и в него ще се разрази безкрайна война. И то ще бъде унищожено така, както семейства и царства, разединени един срещу друг, работят за собствената си гибел. Защото вашият Бог е Бог на мира и не търпи разединение. Затова не предизвиквайте Божия гняв срещу себе си, за да не ви изгони той от софрата си и да не бъдете принудени да отидете на масата на Сатана, където огънят на греховете, болестите и смъртта разрушава вашето тяло. И когато се храните, не се наяждайте до насита. Избягвайте съблазните на Сатана и слушайте гласа на Божиите ангели. Защото Сатана винаги ви изкушава все повече и повече. Но живейте в духа и не се поддавайте на желанията на тялото. И вашият пост винаги е приятен в очите на Божиите ангели. Затова винаги следете колко е необходимо, за да се нахраните до насита, и яжте с една трета по-малко. Количеството на вашата ежедневна храна трябва да бъде не по-малко от една мина , но внимавайте да не бъде повече от две. Тогава ангелите на Бога вечно ще ви служат и вие никога няма да попаднете в робство на Сатана и неговите болести. Не пречете на работата на ангелите във вашето тяло, като похапвате често. Истина ви казвам, който яде повече от два пъти на ден, върши в себе си работата на Сатана. И Божиите ангели напускат тялото му и скоро го завладява Сатана. Хранете се само когато слънцето е в зенита и още веднъж при залез. И никога няма да видите болест, защото ще имате благоволението на Господ. И ако желаете ангелите на Бога да се радват във вашето тяло, а Сатана да ви заобикаля отдалеч, сядайте на масата само веднъж на ден. Тогава дните ви на земята ще бъдат дълги, защото така е приятно на Господа. Хранете се тогава, когато Божията софра е наредена пред вас и яжте от това, което се намира на тази софра. Истина ви казвам, Бог добре знае какво е нужно на вашето тяло и кога му е нужно. През месец Адар (февруари-март) се хранете с ечемик. От началото на месец Сиван (май-юни) използвайте за храна пшеницата - най-доброто от зърнените растения. И нека хлябът, който ядете всеки ден, бъде направен от пшеница, за да може Господ да се грижи за вашите тела. През месец Тамуз (юни-юли) яжте кисело грозде, за да стане тялото ви по-малко и Сатана да го напусне. През месец Елюл (август-септември) събирайте грозде и пийте неговия сок. През месец Мархешван (октомври - ноември) събирайте сладко грозде, изсушено и подсладено от ангела на слънцето, за да могат вашите тела да укрепнат и в тях да обитават Господните ангели. През месеците Аб (юли-август) и Шебат (януари-февруари) яжте сочни смокини, а тези, които са в повече, нека ги изсуши ангелът на слънцето. Ще се храните със сушени смокини и бадеми през тези месеци, когато дърветата нямат плод. А тревите, които никнат след дъжд, използвайте за храна през месец Тебет (декември-януари), за да може кръвта ви да се очисти от всичките ви грехове. От този месец започнете да пиете млякото на вашите животни, тъй като Господ е насадил тревата на полето за всички животни, които дават мляко, за да могат те да хранят и човека с млякото си. Истина ви казвам, щастлив е този, който се храни само от трапезата на Бога и избягва всичките мерзости на Сатана. Не приемайте нечиста храна или донесена от далечни страни, но яжте винаги това, което ви дават вашите дървета. Защото Бог добре ви познава и знае какво ви е необходимо, къде и кога. И той дава на обитателите на всяко царство тази храна, която е най-добра за тях. Не се тъпчете набързо с каква да е храна, както правят езичниците, и не осквернявайте тялото си с всевъзможни отвратителни неща. Защото силата на Божиите ангели влиза във вас с живата храна, която Господ ви дава от своята царска трапеза. И когато се храните, нека отгоре бъде ангелът на въздуха, а отдолу - ангелът на водата. Дишайте дълбоко и бавно докато се храните, за да може ангелът на въздуха да благослови вашата трапеза. Добре сдъвквайте храната със зъбите си, за да стане тя като вода, и ангелът на водата да я превърне в кръв във вашето тяло. И се хранете бавно, сякаш това е молитва, с която се обръщате към Бога. Истина ви казвам, силата на Бог влиза във вас, ако вие приемате храната си по този начин на Неговата маса. А Сатана превръща в зловонно блато тялото на този, над когото не са слезли ангелите на въздуха и водата докато се е хранел. И Господ не го допуща повече на своята маса. Защото Господнята софра е олтар и този, който се храни на нея, се намира в храм. Истина ви казвам, тялото на Човешкия син се превръща в храм, а неговите органи – в олтар, ако изпълнява Божиите заповеди. Затова не поставяйте на олтара на Господа нищо, ако духът ви е разстроен, и не мислете за никого с гняв в храма на Бога. И влизайте в светилището на Господа само тогава, когато усетите в себе си зова на неговите ангели, тъй като всичко, което ядете в състояние на печал или гняв, или без желание, се превръща в тялото ви в отрова. Защото диханието на Сатана осквернява такава храна. Поставете с радост вашето приношение на олтара на тялото си и нека ви напуснат всички лоши мисли, когато приемате в своето тяло силата на Бога от неговата маса. И никога не сядайте на Божията маса, преди Той да ви е призовал чрез Ангела на апетита. Затова винаги се радвайте заедно с Божиите ангели на тяхната царска трапеза, тъй като това е приятно на сърцето на Господа. И животът ви на земята ще бъде дълъг, защото най-добрият Божи слуга ще ви служи през всичките ви дни - Ангела на радостта. И не забравяйте, че всеки седми ден е свят и е посветен на Бога. Шест дни хранете тялото си с даровете на Земната майка, а седмия ден посветете на Небесния отец. На седмия ден не приемайте никаква земна храна, живейте само с Божиите слова и прекарайте целия ден с Господните ангели в царството на Небесния отец. И нека на седмия ден Божиите ангели сътворят небесното царство във вашето тяло, след като сте се трудили шест дни в царството на Земната майка. И нека никаква храна да не попречи на работата на ангелите във вашето тяло през седмия ден. И Бог ще ви даде дълъг живот на земята, за да можете да имате вечен живот в царството небесно. Защото истина ви казвам, ако вие не боледувате повече тук, на земята, ще имате вечен живот в небесното царство. Всяко утро Бог ще ви изпраща Ангела на слънчевата светлина, за да ви събуди от сън. Подчинете се, когато ви призове Небесният отец и не се излежавайте в постелята, тъй като ангелите на въздуха и водата вече ви чакат навън. Трудете се цял ден заедно с ангелите на Земната майка, за да изучавате тях и тяхната работа все по-добре и по-добре. А когато слънцето залезе и вашият Небесен отец ви изпрати най-добрия си ангел - съня - отдъхнете си и прекарайте цялата нощ с Ангела на съня. Тогава вашият Небесен отец ще ви изпрати тайните си ангели, за да бъдат те до вас през цялата нощ. А тайните ангели на Небесния отец ще ви научат на много неща за царството на Бога, така както ангелите на Земната майка, които вие познавате, ви учат на всичко, което е от нейното царство. Истина ви казвам, всяка нощ вие ще бъдете гости на царството на вашия Небесен отец, ако спазвате неговите заповеди. И когато се събудите на следващото утро, вие ще усетите в себе си силата на тайните ангели. И вашият Небесен Отец ще ги изпраща при вас всяка нощ, за да могат те да укрепят вашия дух точно така, както Земната майка всеки ден ви изпраща своите ангели, за да укрепят вашето тяло. Защото истина ви казвам, ако през деня вашата Земна майка ви държи в обятията си, а през нощта Небесният отец ви вдъхва своята целувка, тогава Човешките синове ще станат Божии синове. Ден и нощ трябва да се противите на изкушенията на Сатаната. Не будувайте нощем и не спете през деня, за да не ви изоставят Божиите ангели. И не се наслаждавайте нито на питиетата, нито на пушенето от Сатана, които ви будят нощем и ви карат да спите денем. Защото истина ви казвам, пиенето и пушенето на Сатаната са отвратителни в очите на вашия Бог. Не се отдавайте на блудство нито нощем, нито денем, защото разпътният човек е като дърво, чийто сок изтича от ствола. Това дърво ще изсъхне преждевременно и никога няма да даде плодове. Затова не блудствайте, за да не изсуши Сатана вашето тяло и Господ да направи вашето семе безплодно. Избягвайте всичко, което е твърде горещо или твърде студено. Защото такава е волята на вашата Земна майка, нито жар, нито студ да не увреждат вашето тяло. Нека вашите тела да не стават нито по-горещи, нито по-студени отколкото Божиите ангели ги сгряват или охлаждат. И ако вие изпълнявате заповедите на Земната майка, то всеки път, когато ви става много горещо, тя ще изпраща Ангела на прохладата, за да ви охлади, и всеки път, когато тялото ви изстине, тя ще ви изпраща Ангела на топлината, за да ви сгрее отново. Следвайте примера на всички ангели на Небесния отец и Земната майка, които работят неуморно ден и нощ над Небесното царство и Земното царство. Затова приемете в себе си също и най-силните Божии ангели – Ангелите на действието – и заедно с тях се трудете над Божието царство. Следвайте примера на водата, която тече, на вятъра, който духа, на слънцето, което изгрява и залязва, на дърветата и тревите, които растат, на животните, които бягат и скачат, на луната, която се пълни и намалява, на звездите, които изгряват и угасват - всичко се движи и върши своята работа. Защото всичко, което има в себе си живот, се движи, и само това, което е мъртво, е неподвижно. Бог е Бог на живите, а Сатана е бог на мъртвите. Затова служете на Живия бог, за да може вечното движение на живота да ви поддържа и да избегнете вечната неподвижност. Затова се трудете непрекъснато над създаването на Божието царство, за да не бъдете изхвърлени в царството на Сатана. Защото живото царство на Бога е изпълнено с вечна радост, а царството на смъртта на Сатана е затъмнено от мрака на мъката. Бъдете истински синове на вашата Земна майка и на вашия Небесен отец, за да не попаднете в робство у Сатана. И вашата Земна майка и вашият Небесен Отец ще ви изпратят своите ангели, за да ви учат, да ви обичат и да ви служат. И техните ангели ще запишат Божиите заповеди във вашите глави, във вашите сърца, на вашите ръце, за да разбирате, да чувствате и да изпълнявате заповедите на Бога. Молете се ежедневно на вашия Небесен отец и Земна майка да стане душата ви съвършена, както е съвършен Святият дух на Небесния отец, и тялото ви да бъде съвършено, както е съвършено тялото на Земната майка. И ако вие разбирате, чувствате и изпълнявате заповедите им, тогава всичко, за което се помолите на вашия Небесен отец и на Земната си майка, ще ви бъде дадено. Защото Мъдростта, Любовта и Силата на Бога са над всичко. Молете се така на вашия Небесен Отец: „Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име. Да дойде твоето царство. Да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщний, дай го нам и днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от Лукавия. Защото е твое царството, и силата, и славата, во веки веков. Амин.“ След това се молете на вашата Земна майка: „Майко наша, която си на земята, да се свети твоето име. Да дойде твоето царство. Да бъде твоята воля в нас, както и във теб. Както изпращаш всеки ден своите ангели, изпрати ги и на нас. Прости ни греховете, тъй като ние изкупуваме всички наши грехове срещу теб. И не ни давай болест, но ни избави от всяко зло. Защото твои са земята, и тялото, и здравето. Амин.“

И те всички се молиха заедно с Иисуса на Небесния отец и на Земната майка. После Иисус им говори така:
— Както вашите тела бяха възродени чрез ангелите на Земната майка, така нека и духът ви да се възроди чрез ангелите на Небесния отец. Затова станете истински синове на вашия Отец и на вашата майка и истински братя на Човешките синове. Досега бяхте в несъгласие с вашия Отец, с вашата Майка и с вашите братя. И служехте на Сатана. От този ден живейте в мир с вашия Небесен отец и с вашата Земна майка и с вашите братя, Човешките синове. И воювайте само против Сатана, за да не ви отнеме той вашия свят. Давам ви мира на Земната майка на вашето тяло и на Небесния отец на вашия дух. И нека техният мир да цари между Човешките синове. Елате при мен, всички измъчени и нещастни, в раздор и беда! Защото моят мир ще ви
даде сила и ще ви утеши. Защото моят мир е преизпълнен с радост. Затова аз винаги така ви приветствам: „Мир вам!“ И вие така се приветствайте един друг, за да може в тялото ви да слезе мирът на вашата Земна майка, а в духа ви - мирът на вашия Небесен отец. Тогава вие ще имате мир и помежду си, защото царството Божие е във вас. А сега се върнете при вашите братя, с които досега сте били в несъгласие, и им дарете също така вашия мир. Щастливи са тези, които се стремят към мир, защото ще получат Божия мир. Вървете и не грешете повече. И дарете на всеки своя мир, както аз ви дарих моя. Моят мир, това е Бог. Мир вам!

И той ги остави. И неговият мир слезе върху тях, и в сърцата им се настани Ангела на Любовта, в главите им - Мъдростта на Закона, а в ръцете им – силата на възраждането, и те отидоха сред     човешките синове, за да донесат Светлината на мира на тези, които се бореха в тъмнината. И като се разделяха, те си казваха един другиму:
— МИР ВАМ!

към част 2 , 1

Статията е прочетена 509 пъти
Назад към брой 45Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024