Евангелие на Мирана Иисус Христос от ученика Йоан в брой 43

Евангелие на Мирана Иисус Христос от ученика Йоан
Категория: Сърцето, душата

(ЕВАНГЕЛИЕ НА ЕСЕИТЕ)

... Тогава много болни и недъгави дойдоха при Иисус и го запитаха:

- Ако Ти знаеш всичко, кажи ни защо страдаме от тези болести? Защо не сме здрави като другите хора? Учителю, изцели ни, за да можем и ние да си възвърнем силите и да не ни измъчват повече тези страдания! Знаем, че имаш силата да изцеляваш всички видове болести. Освободи ни от сатаната и от всички страшни беди, които ни е причинил той. Учителю, смили се над нас!

Исус отговори:

- Блажени сте вие, които сте гладни за Истината, защото Аз ще ви заситя с хляба на Мъдростта. Блажени сте вие, които чукате, защото ще ви отворя вратата на Живота. Блажени сте вие, които искате да отхвърлите властта на сатаната, защото ще ви заведа в Царството на ангелите на нашата Майка, където Сатана няма сила.

Изумени, те Го попитаха:

- Коя е нашата Майка и кои са нейните ангели? И къде е нейното царство?

Вашата Майка е във вас, и вие сте в нея. Тя ви носи: тя ви дава живот. Тъкмо тя Ви е дала това тяло и ще настъпи ден, когато вие отново ще й го върнете. Щастливи ще бъдете вие, които сте дошли да опознаете нея и нейното царство, ако приемете ангелите на вашата Майка и се подчините на нейните закони. Истината ви казвам: който постъпи така, никога не ще види болест. Защото силата на нашата Майка превъзхожда всяко зло. Тя има власт над сатаната и неговото царство и тя управлява вашите тела и всичко живо.

Кръвта, която тече в нас, е родена от кръвта на нашата Земна Майка. Нейната кръв се излива от облаците, пробива си път в земните недра, ромоли в планинските ручеи, тече в реките из равнините, спи в езерата и мощно шуми в бурните морета.

Въздухът, който ние дишаме, е роден от диханието на нашата Земна Майка. Нейното дихание синее в небесните висини, шуми по планинските върхове, шепти в листата на горите, люлее се над полята, дреме в дълбоките долини, вее жарко в пустините.

Твърдта на нашите кости е родена от костите на нашата Земна Майка, от скалите и камъните. Те стърчат по планинските върхове, лежат по склоновете като спящи гиганти, седят като идоли в пустинята и се крият в земните дълбини.

Нежната ни плът е родена от плътта на нашата Земна Майка, чиято плът ни привлича със своите жълти и червени краски в плодовете на дърветата и ни храни с урожая на разораните поля.

Нашите вътрешности са родени от вътрешностите на нашата Земна Майка и са скрити от нашите очи, подобно на невидимите земни глъбини.

Светлината в нашите очи и слухът на нашите уши са родени от цветовете и звуците на нашата Майка Земя, които ни обгръщат от всички страни, тъй както морските вълни обгръщат рибата, а въздухът - птицата.

Казвам ви самата истина, човекът е син на Земната Майка и именно от нея човешкият син получава своето тяло, както тялото на младенеца се ражда от лоното на неговата майка. Истина ви казвам, вие сте едно с Майката Земя - тя е във вас и вие сте в нея. От нея сте се родили, в нея живеете и в нея отново ще се върнете. Затова спазвайте нейните закони, защото само този, който почита своята Земна Майка и следва нейните закони, може да живее дълго и да бъде щастлив. Защото вашият дъх - това е нейният дъх, вашата кръв е нейна кръв, вашите кости са нейни кости, ваша плът е нейна плът, вашите вътрешности са нейни вътрешности, а вашите очи и уши са нейните очи и уши.

Истина ви казвам: ако нарушавате дори един от тези закони, ако причинявате вреда на коя да е част от вашето тяло - ще погинете в своята ужасна болест и ще бъде плач и скърцане със зъби. Казвам ви: ако не спазвате законите на своята Майка, тогава няма начин да избегнете смъртта. Този, който спазва Нейните закони, Тя сама ще го поддържа. Тя ще изцели всичките му болести и той никога повече не ще боледува. Тя ще му дари дълъг живот и ще го защити от всяко нещастие - от огън, от вода, от ухапване на отровна змия. Защото вашата Майка ви е родила и тя поддържа живота във вас. Тя ви е дала тялото и само тя има силата да ви изцели. Щастлив е този, който обича своята Майка и който нежно се е прилепил към нейната гръд. Защото вашата Майка ви обича дори когато се отвръщате от нея. И колко повече ще ви обича Тя, ако вие отново се обърнете към Нея. Истина ви казвам: Любовта й е безмерно голяма, по-висока от планинските върхове, по-дълбока от морските дълбини. И тези, които обичат своята Майка, тя никога не ще ги изостаВи. Както квачката защитава своите пиленца, лъвицата - своите лъвчета, майката - своето новородено бебе, така и Майката Земя пази човешкия син от всяка опасност и от всяко зло.

Истина ви казвам, злините и опасностите са неизброими и те дебнат човешкия син на всяка крачка. Велзевул, властелинът на всички демони, източникът на всяко зло, се е притаил в телата на всички човешки синове. Той е смърт, повелител на всяко нещастие и, придавайки си най-благороден вид, той изкушава и съблазнява вовешките синове. Той обещава богатство и власт, разкошни дворци и одежди от злато и сребро, много слуги. Той обещава величие и слава, желание и прелюбодеяние, пиршества и пиянство, разгул и безгрижие. Той изкушава всекиго с онова, което най-много привлича душата му. И в деня, когато човешките синове вече са станали роби на всички тези мерзости и тщеславия, като отплата за тях, той им отнема всичко, с което щедро ги е дарила Майката Земя. Той им взема дъха, кръвта, костите, плътта, вътрешностите, очите и ушите. Тогава дъхът на човешките синове става тежък, болезнен и зловонен както дъха на нечистите зверове. И кръвта им става гъста и зловонна, като водите на застояло блато; тя намалява и потъмнява като смъртна нощ. И костите им стават твърди и възлести, те се изтощават отвътре и се чупят като камъни, падащи в пропаст. И плътта им се покрива с мазнини и става водниста, започва да гние и да се разлага, покрива се с отвратителни струпеи и израстъци. И вътрешностите им се задръстват с отпадъци, течащи на струи от разложението, и много червеи паразити намират в тях приют. Очите им помътняват, докато напълно ги покрие тъмна нощ, и ушите им престават да чуват; настъпва гробна тишина. И накрая заблудилият се син изгубва живота си. Защото не е зачитал законите на своята Майка и е вършил грях след грях. Затова му се отнемат всички дарове на Земната Майка: дъхът, кръвта, костите, плътта, вътрешностите, очите и ушите, а накрая и самия живот, с който Земната Майка е увенчала неговото тяло.

Но ако блудният човешки син се разкае за своите грехове и ги изкорени всички, и се завърне при своята Земна Майка и ако започне да спазва законите й и се освободи от ноктите на сатаната, като се откаже от неговите съблазни, тогава Майката Земя отново ще приеме своя заблуден син и ще му изпрати своите ангели, за да му служат. Истина ви казвам: когато човешкият син отхвърли сатаната, който обитава в него, и престане да изпълнява неговата воля, в същия този час ще се явят ангелите на Земната Майка, за да му служат с всичките си сили и окончателно да го освободят от властта на сатаната.

Защото никой не може да служи едновременно на двама господари. Той или ще служи на Велзевула, или на нашата Земна Майка и нейните ангели. Той ще служи или на смъртта, или на живота. Истина ви казвам, щастлив е този, който спазва законите на живота и отбягва пътищата на смъртта. Защото в него укрепват жизнените сили и се избавя от ноктите на смъртта.

И всички, които се бяха събрали около Него, с изумление слушаха тези думи, защото Неговото слово имаше сила и той учеше съвсем не на това, което проповядваха свещениците и книжниците.

И въпреки, че слънцето се беше скрило вече зад хоризонта, те не си отиваха по домовете. Те насядаха около Исус и го питаха:

- Учителю, какви са тези закони на живота? Остани още с нас и ни научи. Ние ще слушаме Твоето учение, за да можем да се изцелим и да станем праведни.

Тогава Исус седна сред тях и каза:

- Истина ви казвам, никой не може да бъде щастлив, освен ако изпълнява Закона.

А другите попитаха:

 - Ние всички спазваме законите, които ни е дал Моисей, точно така, както са записани в свещените писания.

Исус отговори:

- Не търсете закона във вашите книги с писанията, защото Законът е живот, а писанията са мъртви. Истина ви казвам: Моисей е получил тези закони от Бога не в писмен Вид, а чрез Живото Слово. Законът е Живото Слово на Живия Бог, дадено от живите пророци за живите хора. Този закон е записан във всичко, което има живот. Вие можете да го намерите в тревите, в дърветата, в реките, в планините, в небесните птици, в морските риби, но преди всичко го търсете в самите себе си! Защото истина ви казвам, всичко живо е по-близо до Бога от писанията, в които няма живот. Бог така е сътворил живота и всички живи същества, че да могат те чрез вечното Слово да учат човека на законите на Истинския Бог. Бог е записал тези закони не на страниците на книгите, а във вашите сърца и във вашия дух. Те са във вашия дъх, във вашата кръв, във вашите кости, във вашата плът, във вашите вътрешности, във вашите очи, уши и във всяка клетка на вашите тела. Те са във въздуха, във водата, в земята, в растенията, в слънчевите лъчи, в дълбините и висотите. Те всички ви говорят, така че да можете да разберете езика и волята на Живия Бог. Но вие затваряте очите си, за да не виждате, и затваряте ушите си, за да не слушате. Истина ви казвам, писанията са човешко творение, а животът и цялото му многообразие са творение на нашия Бог. Защо не слушате думите на Бога, записани в неговите творения? И защо изучавате мъртвите писания, които са творение на човешките ръце?

- Как можем ние да четем законите на Бога, които не са в писанията? Къде са записани те? Прочети ни ги оттам, където ги виждаш, защото ние не знаем нищо освен писанията, които сме наследили от нашите предци. Разкажи ни законите, за които говориш, за да можем, като ги чуем, да се изцелим и да бъдем простени.

Исус каза:

 - Вие не разбирате словото на живота, защото пребивавате в смъртта. Тъмнина закрива очите ви, а ушите ви са глухи. Истина ви казвам, вие нямате никаква полза от мъртвите писания, ако на дело отхвърляте Този, който ви ги е дал. Истина ви казвам, Бог и неговите закони не са в това, което вие вършите. Те не са в чревоугодничеството и пиянството ви, нито в разгула и похотта, нито в стремежа към богатства и в ненавистта към вашите врагове. Всичко това е далеч от истинския Бог и неговите ангели, то произхожда от царството на тъмнината и властелина на злото. Всичко това вие носите в себе си и затова словото и силата на Бога не могат да влязат във вас, тъй като всякакви злини и мерзости обитават във вашето тяло и вашия дух. Ако искате словото на живия Бог и неговата сила да се влеят във вас, не осквернявайте тялото и духа си, защото тялото е храм на Духа, а Духът е храм на Бога. Очистете този храм, за да може Владетелят на храма да влезе в него и да заеме достойно мястото си. И от всички изкушения на вашето тяло и вашия дух, идващи от сатаната, търсете убежище в сянката на Божиите небеса.

Възродете самите себе си и се въздържайте от храна. Защото истина ви казвам, сатаната и всичките му напасти могат да бъдат изгонени само с пост и молитва. Уединете се и постете, и нека никой не види как вие постите. Живият Бог ще види това и голяма ще бъде вашата награда. И постете дотогава, докато Велзевул и цялото му зло ви напуснат и ангелите на Земната Майка ви се явят да ви служат. Защото истина ви казвам, ако не постите, никога няма да се освободите от властта на сатаната и от всички болести, излизащи от него. Постете и се молете горещо, стремете се да придобиете силата на живия Бог за вашето изцеление. И докато постите, избягвайте човешките синове и търсете ангелите на Земната Майка, защото този, който търси, намира.

Търсете свежия въздух на горите и полята и там ще намерите Ангела на въздуха. Свалете си обувките и дрехите и позволете на Ангела на въздуха да обгърне вашето тяло. След това вдишайте дълго и дълбоко, за да може Ангелът на въздуха да проникне във вас. Истина ви казвам, Ангелът на въздуха ще изгони от вашето тяло всичката нечистотия, която го е осквернявала отвън и отвътре. И тогава всичко зловонно и нечисто ще излезе и ще се отдели от вас като облаци дим и ще се разтвори във въздушния океан. Защото истина ви казвам, свят е Ангелът на въздуха, който очиства всичко нечисто и придава благоухание на всичко зловонно. Никой човек не може да се представи пред лицето на Бога, ако не е минал през Ангела на въздуха. Наистина, вие всички трябва да се родите отново от въздуха и от Истината, защото вашето тяло диша въздуха на Земната Майка, а Вашият дух диша Истината на Небесния Отец.

След Ангела на въздуха се устремете към Ангела на водата. Свалете си обувките и дрехите и позволете на Ангела на водата да обгърне вашето тяло. Отдайте се изцяло в неговите обятия и при всяко движение на въздуха от вашето дишане раздвижвайте и водата с тялото си. Истина ви казвам, Ангела на водата ще изгони от вашето тяло всичката нечистота, която го е осквернявала отвътре и отвън. И всичко нечисто и зловонно ще изплува и ще се отдели от вас, така както мръсотията се отделя от дрехата при прането и се разтваря в речния поток. Истина ви казвам, свят е Ангела на водата, който очиства всичко нечисто и придава благоухание на всичко зловонно. Нито един човек не може да се представи пред лицето на Бога, ако не е минал през Ангела на водата. Наистина, вие всички трябва да се родите изново от водата и от Истината, защото вашето тяло се умива в реката на земния живот, а вашият дух - в реката на вечния живот. Защото кръвта си сте получили от нашата Земна Майка, а Истината - от нашия Небесен Отец.

Но не мислете, че е достатъчно Ангела на водата да ви приеме в своите обятия само отвън. Истина ви казвам, нечистотата отвътре е многократно повече от тази отвън. И този, който се очисти отвън, а вътре си остане нечист, е подобен на гробница, ярко украсена отвън, а вътре пълна с всякакви нечистотии. Затова позволете на Ангела на водата да ви даде също кръщение отвътре, за да можете да се освободите от всичките си минали грехове и отвътре да станете чисти като речна пяна, танцуваща в лъчите на слънцето.

За това намерете голяма тиква със стебло, дълго колкото човешки ръст. Извадете всичко от нея, за да остане куха, и я напълнете с вода от реката, която е нагрята от слънцето. Окачете я на някое дърво, коленичете пред Ангела на водата и поставете стеблото на тиквата в задното си отверстие, за да може водата да проникне в червото ви. Останете на колене пред Ангела на водата и се молете на Живия Бог да ви прости всички ваши минали грехове и се молете на Ангела на водата да освободи вашето тяло от всичко нечисто и болезнено. После оставете водата да изтече от вашето тяло, за да може тя да отнесе със себе си всичко нечисто и зловонно, което принадлежи на сатаната. И вие ще видите с очите си и ще усетите с носа си всичката нечистота и мерзост, оскверняваща храма на вашето тяло, и всички грехове, обитаващи във вашето тяло, които са ви причинявали всевъзможни страдания. Истина ви казвам, кръщението с вода ви освобождава от всичко това. Повтаряйте кръщението с вода всеки ден от вашия пост дотогава, докато видите, че водата, която изтича от вас, е станала чиста като речна пяна. След това потопете тялото си в реката и там, в обятията на Ангела на водата, благодарете на Живия Бог за това, че ви е освободил от вашите грехове. Това свято кръщене с Ангела на водата ознаменува раждането в новия живот. Занапред вашите очи ще виждат, а вашите уши ще чуват. И не грешете повече след извършване на кръщението, за да могат ангелите на въздуха и водата вечно да пребивават във вас и да ви служат завинаги.

И ако остане у вас нещо от вашите предишни грехове и нечистотии, устремете се към Ангела на слънчевата светлина. Свалете си обувките и дрехите и позволете на Ангела на слънчевата светлина да обгърне цялото ви тяло. После поемете дъх бавно и дълбоко, за да може Ангелът на слънчевата светлина да проникне във вас. И той ще изгони всичко нечисто и зловонно от вас, така както нощната тъмнина изчезва под ярките лъчи на изгряващото слънце. Истина ви казвам: свят е Ангела на слънчевата светлина, който очиства всичко нечисто и придава благоухание на всичко зловонно. Ни един човек не може да се представи пред лицето на Бога, ако не премине през Ангела на слънчевата светлина. Наистина, всички трябва да се родят изново от слънце и Истина, защото вашето тяло се къпе в слънчевите лъчи на Земната Майка, а духът ви се къпе в лъчите на Истината на Небесния Отец.

Ангелите на въздуха, водата и слънчевата светлина са братя. Те са били дадени на човешкия син, за да му служат и за да може той винаги да идва при тях.

Техните обятия също са святи. Те са неотлъчни деца на Земната Майка, затова не разделяйте тези, които земята и небето са създали единни. Позволете на тези три ангела братя ежедневно да ви приемат в своите обятия и нека те да бъдат с вас в продължение на целия пост. Защото, истина ви казвам, силата на дяволите, греховете и нечистотиите ще напусне бързо онова тяло, което е обгърнато от тези три ангела. Така, както крадците хукват да бягат, когато видят, че иде собственикът на дома - един през вратата, друг през прозореца, трети през покрива - всеки оттам, където са го заварили, и натам, където има изход - така ще напуснат вашето тяло и всички ангели на злото, всички минали грехове, всичката нечистотия и всички болести, оскверняващи храма на вашето тяло. Когато ангелите на Земната Майка влязат във вашите тела и владетелите на храмовете се върнат в своите владения, тогава всичкото зловоние бързо ще ви напусне през дъха и през кожата, всички мръсни води - през устата и през кожата, през задния отвор и половите органи. И всичко това ще видите с очите си, ще усетите с носа си и ще можете да докоснете с ръцете си. И когато всички грехове и всички нечистотии изчезнат от вашето тяло, кръвта ви ще стане чиста като кръвта на нашата Земна Майка и като речната пяна, танцуваща в лъчите на слънчевата светлина. И дъхът ви ще стане чист като дъха на благоуханните цветя; плътта ви ще бъде чиста като плътта на плодовете, зреещи под листата на дърветата; светлината във вашите очи ще стане ясна и чиста както ярката светлина на слънцето, сияещо в синьото небе. И всички ангели на Земната Майка ще ви служат. И вашият дъх, вашата кръв, вашата плът ще бъдат едно с дъха, кръвта и плътта на Земната Майка и тогава вашият дух ще може да стане едно с духа на вашия Небесен Отец. Защото, наистина, никой не може да достигне Небесния Отец освен чрез Земната Майка. Така както новороденото ще може да разбере учението на своя баща едва след като майката го накърми от своята гръд, изкъпе го, приспи го и то порасне. Докато детето е още малко, неговото място е до майката и то трябва да се подчинява на майка си. Когато детето отрасне, баща му го взима със себе си на работа в полето и детето се връща при майка си само когато настъпи часът за обяд и вечеря. Баща му вече го обучава, за да се научи то умело да върши работата на баща си. И когато бащата види, че синът е научил това, на което го е обучавал, и си върши добре работата, той предава всички свои владения на възлюбения си син, за да може той да продължи делото на баща си. Истина ви казвам, щастлив е този син, който приема съветите на своята майка и ги следва. И сто пъти по-щастлив е този син, който приема съвета на своя баща и го следва, защото ви е било казано: „Почитайте баща си и майка си, за да бъдат дълги дните ви на земята». Но аз ви казвам, синове човешки: Почитайте вашата Земна Майка и спазвайте всичките й закони, за да бъдат дълги вашите дни на земята, и почитайте вашия Небесен Отец, за да имате вечен живот на Небесата. Защото Небесният Отец е стотици пъти по-велик от всички бащи по семе и по кръв и Земната Майка е по-велика от майката по тяло. И човешкият син е по-скъп в очите на своя Небесен Отец и на своята Земна Майка, отколкото децата в очите на техните бащи по семе и по кръв и на майките по тяло. И думите и законите на вашия Небесен Отец и на вашата Земна Майка са по-мъдри от думите и волята на всички бащи по семе и кръв и на всички майки по тяло. И много по-ценно е наследството на вашия Небесен Отец и на вашата Земна Майка - вечното Царство на живота на земята и на Небесата, отколкото цялото наследство на вашите бащи по семе и кръв и на вашите майки по тяло.

А вашите истински братя са всички тези, които изпълняват волята на вашия Небесен Отец и на вашата Земна Майка, а не вашите кръвни братя. Истина ви казвам, вашите истински братя във волята на Небесния Отец и Земната Майка ще ви обичат хиляда пъти повече от вашите кръвни братя. Защото от времето на Каин и Авел, когато кръвните братя нарушиха волята на Бога, няма истинско кръвно братство. И братята се отнасят помежду си като чужди. Затова ви казвам: обичайте вашите истински братя във волята на Бога хиляда пъти по-силно от вашите кръвни братя.

Защото вашият Небесен Отец е Любов.

Защото вашата Земна Майка е Любов.

Защото Човешкият син е Любов.

Само посредством Любовта Небесният Отец и Земната Майка, и Човешкият син стават едно. Защото духът на Човешкия син е бил сътворен от духа на Небесния Отец, а тялото му - от тялото на Земната Майка. И затова станете съвършени, както са съвършени Духът на вашия Небесен Отец и тялото на вашата Земна Майка. И обичайте вашия Небесен Отец така, както той обича вашия дух. И обичайте вашата Земна Майка така, както тя обича Вашето тяло. И така обичайте Вашите истински братя, както Вашият Небесен Отец и вашата Земна Майка ги обичат. Тогава вашият Небесен Отец ще ви даде своя Свят Дух, а вашата Земна Майка ще ви даде своето свято тяло. И тогава човешките синове като истински братя ще проявяват Любов един към друг - Любов, която са получили от своя Небесен Отец и от своята Земна Майка, и ще се утешават един друг. И тогава от земята ще изчезне всичкото зло и всичката печал и на земята ще бъде любов и радост. И тогава земята ще се уподоби на небесата - ще дойде Божието царство. И тогава ще се яви Човешкият син в цялата си слава, за да наследи Божието царство. И тогава ще си поделят човешките синове своето божествено наследство, царството на Бога. А дотогава човешките синове ще пребивават в Небесния Отец и в Земната Майка и Небесния Отец и Земната Майка ще пребивават в тях. И тогава, с царството на Бога, ще дойде краят на времената. Тогава Любовта на Небесния Отец ще даде всекиму вечен живот в Божието царство. Защото Любовта е вечна и е над смъртта.

Ако аз говоря с човешки или ангелски език, но нямам любов, тогава ставам подобен на звънтяща мед или на кимвал, що дрънка. Ако аз имам пророчески дар и знам всички тайни, и притежавам цялата мъдрост, и имам Вяра, мощна като ураган, който премества планини, но нямам любов, то аз не съм нищо. И ако раздам всичко, което имам, за да нахраня бедните, и отдам всичкия си огън, получен от моя Отец, но нямам любов, от това няма да имам никаква полза. Любовта е търпелива, любовта е добра. Любовта не завижда, не върши зло, не се гордее, не знае грубост и корист, не бърза да се гневи, няма лоши помисли, не се радва на неправдата, но се наслаждава на Истината. Любовта покрива всичко, вярва на всичко, винаги се надява, любовта понася всичко, никога не свършва, даже ако всички езици млъкнат и цялото знание изчезне. Защото ние отчасти знаем и отчасти грешим, но когато се изпълни съвършенството, това, което е отчасти, ще свърши. Когато човек е бил младенец, той е говорил по младенчески, по младенчески е разбирал, по младенчески е мислил, а когато е възмъжал, той е оставил младенческото. Защото сега ние гледаме през стъкло и през неясни изречения. Сега ние знаем отчасти, но когато се представим пред Бога, ние ще знаем не отчасти, а така, както Той ни учи. Засега имаме само тези три: Вяра, Надежда и Любов, но преди всичко Любов.

Сега Аз ви говоря с живия език на Живия Бог, чрез Святия Дух на нашия Небесен Отец. Макар че сред вас няма нито един, който е способен да разбере всичко, за което ви говоря. Този, който ви излага Писанията, говори с вас на мъртвия език на мъртъвците, чрез своето немощно и смъртно тяло. И затова всички могат да го разберат, защото всички хора са болни и се намират в смъртта. Никой не вижда светлината на живота. Слепците водят слепци по тъмните пътеки на греховете, болките и страданията, и в края на краищата всички падат в ямата на смъртта.

Аз съм изпратен при вас от Отца, за да може Светлината на Живота да засияе пред вас. Светлината осветява и себе си, и тъмнината, а тъмнината знае само себе си, но светлината не познава. И много още имам да ви кажа, но засега не сте в състояние да го понесете. Защото вашите очи са свикнали с тъмнината, и пълната Светлина на Небесния Отец би ви ослепила. Затова вие сега не можете да разберете туй, което ви говоря за Небесния Отец, който ме е пратил при вас. Затуй в началото следвайте само законите на вашата Земна Майка, за които ви говорих. И когато нейните ангели очистят и обновят телата ви и укрепят очите ви, вие ще можете да понесете Светлината на вашия Небесен Отец. Ако можете да гледате яркото обедно слънце с немигащи очи, тогава бихте могли да погледнете и ослепителната Светлина на вашия Небесен Отец, която е хиляда пъти по-ярка от сиянието на хиляди слънца. Та как бихте могли да гледате ослепителната Светлина на Небесния Отец, ако не можете да понесете дори светлината на сияещото слънце. Повярвайте ми, слънцето е като пламък на свещ пред Слънцето на Истината на Небесния Отец. Затова имайте и Вяра, и Надежда, и Любов. Истина ви казвам, няма да пожелаете друга награда. Ако вярвате на моите думи, вие вярвате и на този, който ме е изпратил, който е владетел на всичко, за когото всичко е възможно. Защото това, което е невъзможно за хората, е възможно за Бога. Ако вие вярвате в ангелите на Земната Майка и изпълнявате нейните закони, вашата вяра ще ви крепи, и вие никога няма да видите болест. Надявайте се също на любовта на вашия Небесен Отец, защото този, който му се доверява, никога няма да бъде излъган и никога не ще види смърт.

Обичайте се един друг, защото Бог е Любов, и Неговите ангели ще знаят, че вървите в Неговите пътища. И тогава всички ангели ще се явят пред вас и ще ви служат. А сатаната с всички негови грехове, болести и нечистотии, ще напусне вашето тяло. Вървете и отбягвайте греховете, покайте се, приемете кръщение, за да можете да се родите отново и да не грешите повече.

След това Иисус стана, но всички останаха насядали, защото всеки усещаше силата на неговите думи. Тогава между облаците се показа пълната луна и обви Иисуса в своята ярка светлина. Искри излизаха от косите му, а той стоеше сред тях в лунната светлина, като че ли се рееше във въздуха. И никой не помръдна от мястото си и не се чу ни един глас. И никой не знаеше колко време е минало, защото времето беше спряло.

Тогава Иисус протегна ръце към тях и каза:

- Мир вам.

И се отдалечи като повей на вятър, който раздвижва листата на дърветата.

И хората още дълго седяха неподвижни, а после един по един започнаха да се пробуждат като от дълъг сън. Но никой не си тръгваше - като че ли думите на този, който току-що ги напусна, още звучаха в уши им. И те седяха, като че ли слушаха някаква вълшебна музика.

Но накрая един от тях плахо рече:

- Колко е хубаво тук!

А друг:

- Да можеше тази нощ да продължи вечно.

И други:

- Ако можеше Той винаги да бъде с нас. Наистина, Той е Божи пратеник, защото пося надежда в нашите сърца.

И никой не си тръгваше. Всички казваха:

- Аз не искам да си

Статията е прочетена 585 пъти
Назад към брой 43Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024